Jak sprawnie przygotować świadectwa i arkusze [PORADNIK]

Zbliża się okres sporządzania świadectw oraz arkuszy ocen, który co roku wiąże się ze wzmożoną pracą wychowawców, dyrekcji szkoły i administratorów dzienników elektronicznych. Jak zrobić to krok po kroku? Wykorzystaj możliwości systemu e-Świadectwa! Przed Wami 1 z 3 części poradnika.

Spis treści
Kto i dlaczego powinien skorzystać z e-Świadectw
e-Świadectwa - pierwsze kroki z aplikacją [PORADNIK]

UWAGA!

System e-Świadectwa jest dostępny w ramach planów rozwoju – Podstawowego, Rozszerzonego, Kompleksowego. W każdym z planów placówka ma dostęp do pełnej wersji systemu i wzorów świadectw dla wszystkich etapów edukacyjnych. Więcej o planach na plany.librus.pl.

Kto i dlaczego powinien skorzystać z e-Świadectw?

System umożliwia sprawne i zdalne przygotowanie elektronicznych arkuszy ocen i świadectw oraz ich wydruk. Dzięki wykorzystaniu e-Świadectw, nauczyciel zyskuje czas oraz wygodne i przyjazne w obsłudze narzędzie, które usprawnia żmudny dotąd proces przygotowywania wspomnianych dokumentów. Dla dyrektora to wygodny nadzór nad postępami w wypełnianiu świadectw oraz pewność, że dane w dokumentach zostaną uzupełnione poprawnie oraz będą bezpiecznie przechowywane. Cały proces przygotowania dokumentów może odbywać się zdalnie lub stacjonarnie, z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Gwarantuje to możliwość bezpiecznego przygotowania świadectw i arkuszy ocen niezależnie od sytuacji!

Dyrektor monitoruje pracę

Aplikacja zawiera moduł Monitorowanie procesu przygotowania świadectw. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia on śledzenie postępów w uzupełnianiu świadectw przez poszczególnych nauczycieli. Dyrektor ma bieżący dostęp do informacji, ile świadectw zostało sporządzonych i wydrukowanych oraz który zestaw wzorów został wykorzystywany w poszczególnych oddziałach. Dzięki temu ma zawsze aktualne i wiarygodne informacje o postępach w pracy nauczycieli. Nie wymaga to od niego dodatkowego, czasochłonnego kontaktu z wychowawcami i weryfikowania etapu, na jakim jest wypełnianie świadectw dla każdej klasy, zwłaszcza jeśli współpracuje z nimi na odległość.

Moduł monitorowania procesu przygotowania świadectw jest też dostępny dla konta sekretariatu i administratora. Z poziomu wspomnianych kont możliwa jest zarówno edycja, jak i wydruk przygotowanych przez wychowawców świadectw oraz arkuszy ocen. Pozwala to podzielić obowiązki między użytkowników i np. wyznaczyć tylko jedną osobę, która wydrukuje wszystkie świadectwa.

e-Świadectwa to także bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych uczniów zgodnie z wymogami UODO i gwarancja, że dostępne wzory świadectw są zgodne z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami MEiN. Automatyczne i bezpłatne aktualizacje aplikacji pozwalają mieć pewność, że przygotowywane dokumenty uwzględniają wszystkie najnowsze przepisy prawne.

Kolejnym ułatwieniem dla dyrekcji szkoły będą statystyki ocen dla poszczególnych oddziałów, które mogą zostać w łatwy sposób sporządzone i wydrukowane. Zaoszczędzi to kolejne godziny pracy, które dyrekcja, zamiast na biurokrację, może przeznaczyć na inne obowiązki.

Nauczyciel oszczędza czas

Integracja e-Świadectw z systemem Synergia sprawia, że nauczyciel nie musi ręcznie wypisywać świadectw. Oceny i przedmioty oraz dane uczniów mogą zostać zaimportowane z dziennika elektronicznego i z e-Sekretariatu. Ponadto administrator posiada możliwość zdefiniowania odpowiednich szablonów przedmiotów oraz przypisania ich do wybranych zestawów wzorów świadectw – szablony te mogą zostać następnie wykorzystane przez wychowawców w poszczególnych oddziałach w systemie e-Świadectwa. Daje to pewność, że wszystkie dane na świadectwach i arkuszach ocen zostaną uzupełnione w sposób poprawny.

a_eswiadectwa_maj_2022_LS_graf_1.jpg

e-Świadectwa docenią także nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych. Aplikacja zapewnia wsparcie przy tworzeniu ocen opisowych – dynamiczny podgląd tekstu oceny na świadectwie, graficzne przedstawienie dostępnego na świadectwie miejsca (pasek postępu), ponad 1000 gotowych wyrażeń oceniających oraz możliwość dodawania nowych. Przygotowaną ocenę opisową można wyeksportować do systemu Synergia, co pozwala uniknąć powtarzania tych samych czynności i daje pewność, że ocena opisowa jest poprawnie przygotowana (i zmieści się na świadectwie).

a_eswiadectwa_maj_2022_LS_graf_2.jpg

Eksport i import danych uczniów jest też możliwy do/z innych programów za pomocą pliku w formacie SOU. Gotowe świadectwa można wyeksportować do pliku PDF, a następnie wydrukować. Wersja elektroniczna dokumentu w formacie PDF pozostawia wiele możliwości dysponowania świadectwem – w zależności od potrzeb i zmieniających się przepisów prawnych. Aplikacja umożliwia również wydruk kompletnych arkuszy ocen (wszystkie strony). Ułatwieniem będzie również jeden login i hasło zarówno do systemu Synergia, jak i e-Świadectw.

Plusem jest na pewno wygodny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową. Oznacza to, że nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i aby korzystać z e-Świadectw wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu. Ułatwia to również pracę osobie zajmującej się drukowaniem świadectw, ponieważ eliminuje konieczność zapisywania gotowych świadectw na pendrive, płycie CD czy wysyłania ich mailem.

Wybierz e-Świadectwa

e-Świadectwa zdecydowanie usprawnią Twoją pracę na koniec roku szkolnego. W tym trudnym dla nauczycieli i dyrekcji szkoły okresie przyspieszą i zautomatyzują czasochłonne procesy.
  1. Zamów aplikację i wypełniaj arkusze ocen i świadectwa zdalnie:
    Więcej o aplikacji - tutaj.
    Kontakt: sprzedaz@librus.pl, tel. 32 350 85 85
  2. Przeczytaj krótki poradnik, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć korzystanie z aplikacji. Niebawem kolejne części poradnika!

e-Świadectwa – pierwsze kroki z systemem [PORADNIK]

Import danych (dla użytkowników systemu Synergia)

System e-Świadectwa umożliwia import z rozwiązania LIBRUS Synergia następujących danych: dane uczniów i opiekunów, oceny śródroczne, końcowe, opisowe, z zachowania, szczególne osiągnięcia, liczba godzin opuszczonych (ogółem oraz godzin nieusprawiedliwionych), praktyki.

Pracę z modułem można rozpocząć nawet w momencie, gdy dane nie są jeszcze kompletne. Możesz założyć oddziały dla klas i nie musisz czekać z tym do końca roku szkolnego. Import danych jest możliwy w każdym momencie i może zostać przeprowadzony kilkukrotnie.

Procent obecności uczniów w LIBRUS Synergia możesz zweryfikować po przejściu do widoku Statystyki → Statystyki główne, gdzie dostępne jest szczegółowe zestawienie frekwencji. W tym samym widoku dostępna jest Klasyfikacja końcowa, natomiast podsumowanie klasyfikacji znajdziesz w widoku Narzędzia → Wydruki.

Sporządzanie świadectw i arkuszy

W aplikacji e-Świadectwa arkusze ocen uzupełniane są automatycznie na podstawie danych umieszczonych na świadectwach. Dzięki temu dane pomiędzy nimi są zawsze spójne. Wychowawca może utworzyć w aplikacji oddział dla swojej klasy, w ramach którego uzupełniane są świadectwa i arkusze ocen podczas całego etapu edukacyjnego.

Aby zachować spójne nazewnictwo, przed utworzeniem oddziałów przez wychowawców, administrator szkolny powinien uzupełnić nazwy szkoły mające znajdować się na świadectwie i arkuszu ocen. Może zrobić to w widoku Szkoła - Nazwy jednostek szkoły. Z tej funkcji mogą korzystać także zespoły szkół. Istnieje opcja dodania oddzielnej nazwy, np. liceum oraz technikum, a następnie powiązania ich z odpowiednim zestawem wzorów świadectw.

Dzięki takiej operacji nazwa szkoły na świadectwie i arkuszu ocen będzie pojawiać się automatycznie podczas tworzenia oddziałów przez wychowawców. Jeśli oddział został utworzony przed wprowadzeniem danych przez administratora, wychowawca może zaktualizować nazwę szkoły po przejściu w widoku edycji oddziału do menu Oddział → Aktualizuj nazwę szkoły.

Administrator szkolny posiada również możliwość dodawania gotowych szablonów z przedmiotami, które będą mogły zostać wykorzystane w poszczególnych oddziałach, w ramach wybranych wzorów świadectw. Jeżeli szkoła nie korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia, wówczas przed stworzeniem szablonu należy uzupełnić listę przedmiotów w widoku Szkoła → Baza nazw przedmiotów.

Kreator tworzenia oddziałów składa się z czterech kroków

Krok 1: Import danych, wybór zestawu wzorów świadectw i arkuszy ocen

Wychowawca może m.in. zaimportować dane swojej klasy z LIBRUS Synergia bądź z pliku SOU (dostępny dla większości programów, które przechowują dane uczniów). Jeżeli plik zawiera oceny końcowe, wówczas system e-Świadectwa pozwoli na ich zaimportowanie do odpowiednich przedmiotów na świadectwie.

a_eswiadectwa_maj_2022_LS_graf_3.jpg

W tym kroku należy wybrać odpowiedni zestaw wzorów świadectw i arkuszy ocen. System jest systematycznie aktualizowany, dzięki czemu wszystkie dostępne wzory świadectw i arkuszy ocen są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Jeśli źródłem importu danych jest LIBRUS Synergia, to lista dostępnych świadectw jest automatycznie zawężona do odpowiedniego etapu edukacyjnego. Analogicznie na liście arkuszy ocen dostępne są tylko wzory powiązane z wybranym wcześniej świadectwem.

Co więcej, na końcu nazwy wzoru świadectwa znajduje się informacja, dla jakich klas standardowo wykorzystywany jest dany szablon. Dzięki temu, wychowawca niezależnie od poziomu swojej wiedzy prawniczej, będzie w stanie odpowiednio dobrać wzór. Wybrane szablony można zmienić także po utworzeniu oddziału w widoku Oddział → Edytuj. Wprowadzone dotychczas dane i oceny zostaną automatycznie przeniesione do nowego wzoru.

Krok 2: Nazwa oraz lata szkolne

Jeśli importujemy dane z LIBRUS Synergia, to nazwa oraz lata szkolne są uzupełniane automatycznie przez system e-Świadectwa. Aby potwierdzić ich poprawność, wystarczy kliknąć opcję Dalej.

Krok 3: Lista uczniów

W kolejnym kroku na ekranie pojawia się lista uczniów, których dane zostaną zaimportowane na podstawie wybranego w pierwszym kroku źródła danych. Wystarczy potwierdzić ich poprawność, klikając opcję Dalej.

Krok 4: Import ocen

W ostatnim kroku wyświetlana jest lista przedmiotów zgodna z wybranym wzorem świadectw, które należy powiązać z przedmiotami z LIBRUS Synergia lub z pliku SOU w celu zaimportowania ocen. Jeżeli nazwa przedmiotu jest identyczna w obu systemach, takie powiązanie zostanie utworzone automatycznie przez system. Można również dopisać oraz zaimportować oceny z innych przedmiotów nauczanych w danej klasie, które nie zostały uwzględnione przez rozporządzenie na wybranym wzorze świadectw.

Przy poszczególnych przedmiotach dostępna jest opcja Powiąż indywidualnie, dzięki której możemy zdefiniować różne przedmioty dla wskazanych uczniów. Jest to istotna kwestia np. w przypadku języków obcych, kiedy część z uczniów uczęszcza na język niemiecki, a część na język hiszpański.

a_eswiadectwa_maj_2022_LS_graf_4.jpg

Jeżeli szkoła korzysta z LIBRUS Synergia, może skorzystać dodatkowo z funkcji Podpowiedź w widoku Powiąż indywidualnie. Po kliknięciu w funkcję wystarczy wybrać z listy dane przedmioty, które w wybranym polu mają zostać przypisane poszczególnym uczniom (zgodnie z przykładem dot. podziału na języki obce). Następnie aplikacja, na podstawie wystawionych ocen końcowych w LIBRUS Synergia, w bieżącym roku szkolnym, automatycznie przypisze dla każdego ucznia odpowiedni przedmiot.

UWAGA!
Jeżeli administrator szkolny dokonał wcześniejszej konfiguracji szablonów przedmiotów, to samo uzupełnianie nazw przedmiotów w Kroku 4 kreatora nie jest konieczne. Po pominięciu wspomnianego kroku przygotowane w szablonie przedmioty mogą zostać zaimportowane na świadectwo przez nauczyciela, za pomocą widoku Oddział → Pobierz przedmioty z szablonu. Kiedy nazwy poszczególnych przedmiotów z szablonu zostaną już poprawnie uwzględnione na samym świadectwie, będzie możliwe dokonanie importu ocen z rozwiązania LIBRUS Synergia, za pomocą widoku Oddział → Import ocen z LIBRUS Synergia.

Kolejne części poradnika korzystania z systemu e-Świadectwa już niebawem! Przedstawimy w nich m.in. konfigurację oddziału, wypełnianie świadectw, wypełnianie arkuszy ocen, ocenę opisową, sposoby zarządzania procesem, jego monitorowanie oraz wydruk dokumentów.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.