Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii – przewodnik cz. 1

Powrót uczniów z klas 1-3 do szkół to czas wielu pytań i wątpliwości, które kierowane są do naszej redakcji. Często zmieniające się rozporządzenia i dynamiczna sytuacja epidemiologiczna generują wiele niewiadomych. W rozmowach z dyrektorami i nauczycielami pada wiele pytań dotyczących przebiegu procesu powrotu do szkoły. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje zebrane w formie przewodnika, który podzielony jest na dwie części. Druga część zostanie opublikowana wkrótce.
Opracowanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 18 stycznia 2021 roku.

Zestawienie aktów prawnych i innych opracowań

Podstawowe akty prawne i opracowania, które wyznaczają organizację pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych z powodu zagrożenia epidemiologicznego:

Ważne! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) – rozporządzenie to straciło moc i zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.).

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) – rozporządzenie to ma 6 aktów zmieniających:

1) z dnia 16 października 2020 r. (poz. 1830),
2) z dnia 21 października 2020 r.  (poz. 1859),
3) z dnia 23 października 2020 r. (poz. 1870),
4) z dnia 5 listopada 2020 r. (poz. 1960),
5) z dnia 24 listopada 2020 r. (poz. 2087),
6) z dnia 13 stycznia 2021 r. (poz. 92).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – uwaga, to rozporządzenie ma 14 aktów zmieniających:
 • z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 530),
 • z dnia 31 marca 2020 r. (poz. 564),
 • z dnia 10 kwietnia 2020 r. (poz. 657),
 • z dnia 29 kwietnia 2020 r. (poz. 781),
 • z dnia 14 maja 2020 r. (poz. 872),
 • z dnia 19 maja 2020 r. (poz. 891),
 • z dnia 28 maja 2020 r. (poz. 952),
 • z dnia 25 czerwca 2020 r. (poz. 1111),
 • z dnia 12 sierpnia 2020 r. (poz. 1394),
 • z dnia 4 września 2020 r. (poz. 1539),
 • z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047),
 • z dnia 27 listopada 2020 r. (poz. 2111),
 • z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314),
 • z dnia 28 grudnia 2020 r. (poz. 2382).
– więcej o nich w II części przewodnika.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.).

5. Wytyczne MEN, MZ, GIS, MEiN
Oprócz powyższych podstawowych aktów prawnych dyrektora szkoły obowiązują:

a) wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek - od dnia 1 września 2020 r.;

b) wytyczne MEiN, GIS i MZ dla klas I-III szkół podstawowych – od dnia 18 stycznia 2021 r. (po powrocie do szkoły z ferii zimowych). Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na wytycznych , które obowiązywały od dnia 1 września 2020 r.

(Uwaga: z dniem 1 stycznia 2021 r. zostało utworzone Ministerstwo Edukacji i Nauki, w drodze przekształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zniesione – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2324).

6. Poradniki.
W celu wsparcia i wspomagania szkół MEN opracowało poradniki, które są opublikowane na stronach Ministerstwa:

a) „Kształcenie na odległość”;
b) „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty – w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” – materiał opracowany z wykorzystaniem informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół;
c) „Bezpieczna szkoła – Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Przedziały czasowe w ograniczeniu funkcjonowania szkół

Na podstawie: §1a i §1b  ust. 1-2 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.).

Ograniczenie funkcjonowania szkół w przedziałach czasowych (tryb stacjonarny, zdalny i mieszany):

Lp.

Przedział czasowy

Charakterystyka ograniczenia funkcjonowania szkół

1.

Od dnia 19 października 2020r./

Ograniczone jest w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym.

2.

Od dnia 19 października 2020r.

Ograniczone jest w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym. Ograniczenie polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:
1) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz
2) nie więcej niż 50 % uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, ustalał harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę w miarę możliwości równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób przedstawiony w pkt 1, jak i w pkt 2
(uwaga! zapis został  uchylony z dniem 24 października 2020 r.).

3.

Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020r.

Na obszarze kraju ograniczone jest w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych :
1) szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

4.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. (przedłużone do dnia 3 stycznia 2021 r.), czyli

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021r.

Na obszarze kraju ograniczone jest w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych :
1) szkół podstawowych;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

5.

Od dnia 4 stycznia  do dnia 17 stycznia 2021r.

Trwają ferie zimowe na terenie całego kraju
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

6.

Od dnia 18 stycznia do dnia 31 stycznia 2021r.

1. Na obszarze kraju ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
5) domów wczasów dziecięcych;
6) szkolnych schronisk młodzieżowych.
2. W przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych;
2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - zajęcia mogą być prowadzone w szkole, o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

W czasie całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły istnieje możliwość organizacji zajęć dla uczniów w trybie stacjonarnym. Są to:

1) zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenia zawodowe;

2) konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów zewnętrznych;

3) działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Wskazania dla dyrektora szkoły i nauczycieli do organizacji pracy szkoły

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.).

W przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole lub

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły (§2 ust. 3f rozporządzenia zmieniającego - Dz. U. z 2020 r. poz. 1870, 1960 i Dz. U z 2021 r. poz. 92).

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§2 ust. 3h rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2087).

Zajęcia z praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 3h, mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względna aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów (§2 ust. 3i rozporządzenia zmieniającego –  Dz. U. z 2020 r. poz. 2087).

Przepisy ustępu 3h i 3i stosuje się odpowiednio także do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (§2 ust. 3j rozporządzenia zmieniającego –  Dz. U. z 2020 r. poz. 2087).  
W przypadku:

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w §1a ust. 1 pkt 1;

2) szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych,  o których mowa w §1a ust. 1 pkt 2;

 • zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik (§2 ust. 3k rozporządzenia zmieniającego –  Dz. U. z 2020 r. poz. 2087 i  Dz. U z 2021 r. poz. 92).
W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (§2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego –  Dz. U. z 2020 r. poz.1960).

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, o których mowa w §1 i §1a, może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§2 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1960).

Ograniczenie funkcjonowania szkół nie dotyczy:

1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

3) internatów;

4) branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika (§2a rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1960, 2087). 

Zawieszenie zajęć w szkole przez dyrektora szkoły na czas oznaczony

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki i Sportu z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz.1604).

Obowiązujący zapis §18:

§ 18. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
1) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki;
2) organizacji zajęć w szkole lub placówce w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1)  temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 stopni C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

2a. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2b. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

2c.  Zawieszenie zajęć, o których mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

3. O zawieszeniu zajęć, o których mowa w ust. 1-2a, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 kt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Komentarz: Organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 kt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), to organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych, który wydaje zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. 

Nakaz zakrywania ust i nosa u uczniów i osób zatrudnionych w szkole

Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 2316 ze zm.).

Ważne! Rozporządzenie to często traci moc i zastępuje się je nowym rozporządzeniem o tym samym tytule, ale jest ono wydawane z inną datą i pod inną pozycją w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie to określa:

1. Obszary, na których wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obecnie jest to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2.

3. Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii.

W § 27 tego rozporządzenia nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych wskazanych w rozporządzeniu (ust. 1 i 2).
Nakazu określonego w ust. 1 i 2 rozporządzenia  nie stosuje się między innymi w przypadku (§ 27 ust. 3 pkt 5, pkt 14-16):

 • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej;
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5m;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Wewnętrzny regulamin dyrektora szkoły określony na czas trwania epidemii

Dyrektora szkoły oprócz podstawowych aktów prawnych obowiązują:

1) wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek - od dnia 1 września 2020 r.;

2) wytyczne MEiN, GIS i MZ dla klas I-III szkół podstawowych – od dnia 18 stycznia 2021 r. (po powrocie do szkoły z ferii zimowych).

Z wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od dnia 1 września 2020 r. wynika, że:

„Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa”.

Z wytycznych MEiN, GIS i MZ dla klas I-III szkół podstawowych od dnia 18 stycznia 2021 r. wynika, że:

“Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.”

Wskazówka:
Aktualizację regulaminu dyrektora w czasie trwania epidemii, który obowiązywał w szkole od dnia 1 września 2020 r., należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora szkoły. Zarządzenie dyrektora w sprawie aktualizacji ww. regulaminu obowiązuje od dnia 18 stycznia 2021 r. Przygotowując aktualizację obowiązującego dotychczas regulaminu, dyrektor szkoły powinien zwrócić szczególną uwagę na poniższe wytyczne, które rozszerzają te obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.:

1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

2. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

3. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:

 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystania ze stołówki szkolnej,
 • zajęć na boisku.
4. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

6. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

8. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

9. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

10. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą – na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

11. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna.  Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen  - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

12. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

 • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.
13. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

14. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

15. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

16. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Propozycja wzoru zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie wewnętrznego regulaminu, który dotyczy zasad funkcjonowania w szkole w czasie epidemii, pobierz TUTAJ. (Ważne! Na dzień 1 września 2020 r. do aktów prawnych  na podstawie, których zostało określone zarządzenie dyrektora szkoły, obowiązywały wskazane w dokumencie kwalifikatory.)Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.