Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii – przewodnik cz. 2

Powrót uczniów z klas 1-3 do szkół to czas wielu pytań i wątpliwości, które kierowane są do naszej redakcji. Często zmieniające się rozporządzenia i dynamiczna sytuacja epidemiologiczna generują wiele niewiadomych. W rozmowach z dyrektorami i nauczycielami pada wiele pytań dotyczących przebiegu procesu powrotu do szkoły. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje zebrane w formie przewodnika, który podzielony jest na dwie części. Pierwszą znajduje się tutaj. Dzisiaj prezentujemy część drugą.Opracowanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 31 stycznia 2021 roku.

Zestawienie obowiązujących aktów prawnych

Podstawowe akty prawne, które wyznaczają organizację pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych z powodu zagrożenia epidemiologicznego:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) – rozporządzenie to ma 7 aktów zmieniających:
1) z dnia 16 października 2020 r. (poz. 1830);
2) z dnia 21 października 2020 r.  (poz. 1859);
3) z dnia 23 października 2020 r. (poz. 1870);
4) z dnia 5 listopada 2020 r. (poz. 1960);
5) z dnia 24 listopada 2020 r. (poz. 2087);
6) z dnia 13 stycznia 2021 r. (poz. 92);
7) z dnia 28 stycznia 2021 r. (poz. 202).

2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – to rozporządzenie ma 15 aktów zmieniających:
1) z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 530);
2) z dnia 31 marca 2020 r.  (poz. 564);
3) z dnia 10 kwietnia 2020 r. (poz. 657);
4) z dnia 29 kwietnia 2020 r. (poz. 781);
5) z dnia 14 maja 2020 r. (poz. 872);
6) z dnia 19 maja 2020 r. (poz. 891);
7) z dnia 28 maja 2020 r. (poz. 952);
8) z dnia 25 czerwca 2020 r. (poz. 1111);

9) z dnia 12 sierpnia 2020 r.  (poz. 1394) – to rozporządzenie określa zadania dyrektora szkoły w czasie kształcenia na odległość w roku szkolnym 2020/21, założenia dotyczące realizacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli w czasie kształcenia na odległość oraz postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/22 do klas I szkół ponadpodstawowych i założenia do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 roku;

10) z dnia 4 września 2020 r. (poz. 1539) – to rozporządzenie określa działania dyrektora szkoły w kontakcie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w przypadku modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć w szkole oraz wskazuje czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej przez nauczyciela w czasie kształcenia na odległość;

11) z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047) – to rozporządzenie wprowadza zasady otrzymania przez nauczycieli jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu lub oprogramowania,

12) z dnia 27 listopada 2020 r. (poz. 2111) – to rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju czas trwania ferii zimowych, od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. oraz wskazanie do zmiany ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

13) z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314) – to rozporządzenie określa zasady organizacji wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wymagania egzaminacyjne dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 roku oraz rozwiązania organizacyjne, które należy zastosować przed i w czasie egzaminów zewnętrznych;

14) z dnia 28 grudnia 2020 r. (poz. 2382) – to rozporządzenie określa zasady otrzymywania dotacji przez szkołę na ucznia;

15) z dnia 21 stycznia 2021 r. (150) – to rozporządzenie określa postępowanie rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w zakresie składania oświadczeń lub orzeczeń o stanie zdrowia przyjętego kandydata do szkoły.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 2316 ze zm.).

Zadania dyrektora szkoły w czasie kształcenia na odległość

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniającego z dnia 12 sierpnia 2020 r. (poz.1394) oraz rozporządzenia zmieniającego z dnia 4 września 2020 r. (poz. 1539).

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań tej szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2;

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;

6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;

7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

12) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;

13) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

14) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

15) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (§1 ust. 1  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394 i 1539).

O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (§1 ust. 1a  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1539).

Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut (§1a rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1539).

Nadzór pedagogiczny w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie:
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniającego z dnia 12 sierpnia 2020 r. (poz.1394).
  • Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551).
W czasie kształcenia na odległość dyrektora obowiązują działania w zakresie nadzoru pedagogicznego, które wynikają z poniższych zapisów.

1. Obowiązujące formy  nadzoru pedagogicznego (§5):
1) ewaluacja;
2) kontrola;
3) wspomaganie;
4) monitorowanie.

1. Zadania dyrektora szkoły lub placówki, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§22 ust. 1)

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a ) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4) monitoruje  pracę szkoły lub placówki.
[...]

2. W celu realizacji w/w zadań dyrektor szkoły lub placówki w szczególności (§22 ust. 3):

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

3. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. (§23 ust. 1)

4. Plan nadzoru jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa; plan nadzoru może być zmieniony, o czym dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną. (§23 ust. 2)

5. Plan nadzoru zawiera w szczególności (§23 ust. 3):

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;

4) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki;

5) zakres monitorowania szkoły lub placówki.

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły nadzorowi pedagogicznemu, sprawowanemu przez właściwe organy, podlega w szczególności organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań (§6 ust. 1  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Realizacja zajęć przez nauczyciela w czasie kształcenia na odległość i wspomaganie tych zajęć przez organ prowadzący

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniającego  z dnia 12 sierpnia 2020 r. (poz.1394).

Organ prowadzący wspomaga szkołę w organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
Organy prowadzące mogą użyczyć sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710 –719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875).
Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dyrektora jednostki systemu oświaty (§6 ust. 2-4  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  - (§7 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Dyrektor szkoły ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (§7 ust. 2  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Dyrektor szkoły, uwzględniając warunki wskazane w rozporządzeniu, może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo-wychowawczej (§7 ust. 3 – rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Zajęcia, o których mowa powyżej, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (§7 ust. 4  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Dyrektor szkoły, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań, mając na uwadze, że zajęcia te realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (§6 ust. 5  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Podejmowanie uchwał przez organy kolegialne szkoły w trybie obiegowym

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 530).  

1. Czynności organów jednostek systemu oświaty mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r, poz. 344)* lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym, treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona  w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób (§11a ust.1 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

*art. 2 pkt 5: środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym rozwiązania teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.

2. Przepis ten (określony powyżej w ust. 1) stosuje się do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych – w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów (§11a ust. 2 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkole

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - rozporządzenia zmieniającego z dnia 18 listopada 2020 r. (poz. 2047). 

Nauczycielom zatrudnionym w szkole przysługiwało jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Z dofinansowania mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:
1) komputera stacjonarnego;
2) monitora;
3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
5) kamery internetowej lub wizualizera;
6) statywu;
7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
11) adaptera, koncentratora sieciowego;
12) cyfrowego mikroskopu;
13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
14) oprogramowania komputerowego;
15) smartfona.

Z dofinansowania mógł być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi (§10c ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2047).

W celu uzyskania jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w  rozporządzeniu, nauczyciel składał do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.
Zawartość wniosku wraz z załącznikami składanego przez nauczyciela została określona w rozporządzeniu. Rozporządzenie określa również, w której szkole nauczyciel miał obowiązek złożyć wniosek, jeśli pozostaje więcej niż w jednym stosunku pracy oraz jakie załączniki ma dołączyć do wniosku.
Dofinansowaniu podlegał sprzęt, oprogramowanie lub usługę zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługiwało w kwocie wynikającej z dowodu zakupu lub paragonu, z tym że dofinansowanie nie mogło przekraczać kwoty 500 zł (§10c ust. 12 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2047).

Dofinansowanie przysługiwało nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w szkole w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi (§10c ust. 13 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2047).

Rozporządzenie wskazuje również, którym nauczycielom jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania nie przysługiwało oraz działania dyrektora szkoły związane z weryfikacją wniosków złożonych przez nauczycieli w sprawie jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu lub oprogramowania.
Jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania, które są przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, było wypłacane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (§10c ust. 2 i ust. 14 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2047).

Czas trwania ferii zimowych i organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/21 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - rozporządzenia zmieniającego  z dnia 27 listopada (poz. 2111) i z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314).

W roku szkolnym 2020/21:
1) ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia do dnia 17 stycznia 2021 r.;
2) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły mogą być zmienione po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (§11gd i 11ge rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2111).

W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły niezwłocznie o tym fakcie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

W roku szkolnym 2020/21 w czasie zimowej przerwy świątecznej nie organizuje się dotychczasowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wskazanej w art. 92a-92t i art. 96a Ustawy o systemie oświaty. W czasie ferii zimowych wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany jest wyłącznie w kraju, nie organizuje się wypoczynku za granicą.
Wypoczynek ten jest organizowany wyłącznie w formie:
1) półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej;
2) obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku mogą być wyłącznie:
1) szkoły i placówki;
2) organy prowadzące szkoły lub placówki:
3) stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (§11gf i 11gg  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Organizacja egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2020/21 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniającego z dnia 12 sierpnia 2020 r. (poz. 1394) oraz rozporządzenia zmieniającego  z dnia 16 grudnia 2020 r. (poz. 2314).  

W roku szkolnym 2020/21 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane przez OKE nie jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom ze świadectwem ukończenia szkoły. Zaświadczenie to jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE (§11ky rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

W 2021 roku w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;
2) innej szkole lub w placówce (§11kz ust. 1 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

W 2021 roku w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela (§11kz ust. 2 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

Dla ww. osób przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz wyznacza przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
Jeśli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

Losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego (§11kz ust. 3-6 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

W 2021 roku szkolenia związane z przygotowaniem organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są to szkolenia:
1) w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
2) dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
3) dla członków zespołów egzaminacyjnych, które są przeprowadzane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępcę lub wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członka tego zespołu (§11kwb ust. 1-3 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania (§11kwa rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/21 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Przepis ten stosuje się również do absolwentów, którzy w 2021 roku przystąpią ponownie do egzaminu maturalnego (§11kzb rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku został zaktualizowany w dniu 22 grudnia 2020 r.  - wprowadzone albo zmienione zapisy na poszczególnych stronach komunikatu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniu 29 grudnia 2020 r. dostosował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu – zmiany wprowadzone w aktualizacji z dnia 29 grudnia 2020 r. zostały oznaczone czerwoną czcionką.

Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, dokonane przed zmianą komunikatu, pozostają w mocy (§11kya ust. 1-3 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. ogłasza aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalny z poszczególnych przedmiotów, w których wskazuje, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia (§11kzu rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

W 2021 roku egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
Nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków, które są określone w rozporządzeniu i przedstawione poniżej.
Absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego zespołu (§11kzc ust. 1-3 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, z tym że do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może wyłącznie przystąpić absolwent, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnie zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego lub

2) jest zobowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej zespołu (§11kzc ust. 4 i §11kzd  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 2314).

Rozporządzenie określa również:
1) do kiedy uczeń lub absolwent szkoły ma obowiązek złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
2) kiedy przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów;
3) jaki jest warunek zdania egzaminu maturalnego w 2021 roku;
4) jak liczony jest pięcioletni okres ponownego przystąpienia absolwenta do egzaminu maturalnego.

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/22

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniającego z dnia 12 sierpnia 2020 r. (poz.1394) oraz rozporządzenia zmieniającego z dnia 21 stycznia 2021 r. (poz.150). 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/22 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Terminy te oraz terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie do końca stycznia 2021 r. (§11baa ust. 1 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).
                                                                                                    W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkoły (§11baa ust. 6 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).

W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni ma obowiązek złożyć wymagane odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym typie szkoły, o których mowa w art. 134 - art. 136 Ustawy – Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły w terminach, o których do końca stycznia 2021 r. poinformował minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (§11baa ust. 7 rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2021 r. poz. 150).
Rozporządzenie określa również postępowanie rodzica kandydata lub pełnoletniego ucznia w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio omawianego zaświadczenia lub orzeczenia w określonym terminie i wyznacza nowy termin ich złożenia do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty (§11baa ust. 8-10  rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. z 2021 r. poz. 150).

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.
Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.