Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela – cz. 1

Jak dzielą się szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela? Jaki jest poziom spełniania tych kryteriów? Jakie mogą być czynności, które wykonuje nauczyciel w ramach poszczególnych kryteriów? Jakie przykładowe czynności może wykonywać nauczyciel w zakresie kryterium „Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”?

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela obowiązujące od dnia 1 września 2022 r.

Na podstawie:

 • §2 ust. 1- 6, §3 ust. 1- 3 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).
„Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

 1. obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;
 2. dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.” – §2 ust. 1 rozporządzenia
Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują 9 kryteriów wskazanych w rozporządzeniu, a dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują 15 kryteriów wskazanych w rozporządzeniu.

Dyrektor szkoły przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela wskazuje jedno kryterium oceny pracy (spośród kryteriów dodatkowych), związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela.

Nauczyciel przed dokonaniem jego oceny pracy przez dyrektora szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy (spośród kryteriów dodatkowych), związane ze specyfiką swojej pracy.

Dyrektor szkoły ustala poziom spełnienia łącznie wszystkich obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz jednego dodatkowego kryterium wskazanego przez siebie i jednego dodatkowego kryterium wskazanego przez nauczyciela.
Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

 1. od 0 do 30 – w przypadku obowiązkowego kryterium oceny pracy, które brzmi:
  „Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”;
 2. od 0 do 5 – w przypadku pozostałych obowiązkowych kryteriów oceny pracy i wybranych przez dyrektora szkoły i ocenianego nauczyciela dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela.
„W przypadku gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów:

 1. wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
 2. jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 3. jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
 4. wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. - §3 ust. 3 rozporządzenia

Propozycja czynności nauczyciela do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryterium 1)

Na podstawie:

 • §2 ust. 2 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).
Dyrektor szkoły w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela analizuje wykonywane przez nauczyciela obowiązki, które są wyznaczone przez obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy wskazane w ww. rozporządzeniu.

Ponieważ poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach, to ilość punktów, którą można uzyskać za dane kryterium, określa pojemność tych kryteriów.

W celu czytelności ilości uzyskiwanych punktów przez nauczyciela, dyrektor szkoły powinien wskazać nauczycielom szczegółowe obowiązki do wykonania w ramach poszczególnych kryteriów. Obowiązki te powinny być na tyle szczegółowe, aby mogły wypełnić każde kryterium w maksymalnej ilości uzyskanych punktów. Te szczegółowe obowiązki można nazwać czynnościami nauczyciela, przy założeniu, że za realizację każdej czynności nauczyciel może uzyskać 0 pkt lub 1 pkt, z możliwością uzyskania również 0,5 pkt, jeśli dyrektor szkoły tak zdecyduje.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 1):

 1. poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 30 pkt, a to wskazuje na bogaty zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)
Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • planuje strukturę zajęć (konspekt, scenariusz, plan zajęć itd.) zgodnie z przyjętym standardem metodycznym,
 • dobiera cele zajęć do tematu zajęć i zakresu realizowanych treści,
 • osiąga założone cele zajęć,
 • sprawdza osiągnięte cele zajęć w podsumowaniu zajęć,
 • wskazuje zbieżność założonych celów z osiągniętymi efektami,
 • omawia zajęcia zgodnie z założonym planem, zwracając uwagę na zbieżność założonych celów z osiągniętymi efektami,
 • odwołuje się do treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w czasie prowadzonych zajęć lub do treści zawartych w realizowanym programie nauczania,
 • rozwija umiejętności z podstawy programowej z odwołaniem do poziomu P (poziom niższych ocen) i PP (poziom wyższych ocen),
 • realizuje zadania zawarte w „Warunkach i sposobie realizacji” podstawy programowej kształcenia ogólnego tych zajęć, które prowadzi; potrafi je wskazać w czasie omawiania zajęć,
 • stosuje różne metody i formy pracy dostosowane do potrzeb uczniów i zespołu klasowego,
 • stosuje metody aktywizujące,
 • wykorzystuje w czasie zajęć narzędzia multimedialne i informatyczne,
 • rozpoznaje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziałach klas, w których prowadzi zajęcia,
 • indywidualizuje pracę z uczniami – dostosowuje wymagania edukacyjne do rozpoznanych potrzeb uczniów,
 • indywidualizuje pracę z uczniem niepełnosprawnym zgodnie ze wskazaniami zawartymi w IPET,
 • indywidualizuje proces edukacyjny,
 • systematycznie ocenia uczniów w bieżącej pracy z nimi,
 • stosuje ocenianie uczniów z odwołaniem do wymagań zawartych w zapisach statutu w części dotyczącej wewnątrzszkolnego oceniania,
 • motywuje uczniów w procesie uczenia się za pomocą oceniania z przekazaniem uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • zachęca uczniów do podejmowania różnorodnej aktywności w czasie prowadzonych zajęć,
 • uczniowie mają wpływ na organizację zajęć i przebieg procesu uczenia się w czasie zajęć (na formułowane cele zajęć, na podsumowanie zajęć, współpracę w czasie rozwiązywania problemów, dokonują samooceny itp.),
 • wykonuje podstawowe czynności organizacyjne – sprawdza obecność uczniów na zajęciach, wpisuje temat zajęć,
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą (zachowanie, wypowiedzi, wygląd, zainteresowania, kształtowanie relacji interpersonalnych – komunikacja werbalna i pozawerbalna),
 • poprawnie zarządza czasem zajęć (poprawnie wykorzystuje czas zajęć),
 • zarządza procesem uczenia się,
 • elastycznie reaguje na zmieniającą się sytuację na zajęciach,
 • uznaje prawo ucznia do wyrażania swej opinii ze zwróceniem uwagi na sposób jej wyrażania, który szanuje dobro i uczucia innych osób,
 • realizuje założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego ze zwróceniem uwagi na tematy godzin z wychowawcą, które dotyczą istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska,
 • w ramach zajęć odwołuje się do treści związanych z doradztwem zawodowym,
 • inne (np. zachęca uczniów do rozwijania kreatywności przez wykonanie dobrowolnego zadania związanego z tematem zajęć w postaci prezentacji, spotu, scenki, opracowania tekstowego, który zostanie przedstawiony w ciągu kolejnego tygodnia nauczycielowi i uczniom w grupie, zespole, klasie).Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.