Zespoły nauczycielskie działające w szkole

Jakie są warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie? Czy jest obowiązek dokumentowania prac zespołu nauczycieli? Jakie zespoły nauczycieli może powoływać dyrektor szkoły? Nasz ekspert odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.

Warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie

Na podstawie:

 • art. 111 pkt 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • §4 rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.; poz. 502).
Dyrektor szkoły może w ramach działań rady pedagogicznej tworzyć zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie. Dyrektor szkoły może powołać zespoły nauczycielskie na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu. Dyrektor szkoły na wniosek przewodniczącego zespołu może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły.
W pracach zespołu mogą brać również udział osoby niebędące pracownikami danej szkoły. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Z powyższych zapisów prawnych wynika, że każdy zespół nauczycieli, który został powołany przez dyrektora szkoły, ma obowiązek prowadzić dokumentację, do której należy:

 • plan pracy,
 • zadania do realizacji,
 • podsumowanie pracy.
Prawo nie wskazuje, jak ma wyglądać ta dokumentacja, a więc jest ona zgodna ze standardem, który wskazany jest w danej szkole. Jest to autonomiczna decyzja danej szkoły. Wzór takiej dokumentacji powołanych zespołów nauczycieli może być wspólny dla wszystkich zespołów, które w danej szkole powołuje dyrektor szkoły, może być też typowy dla każdego zespołu nauczycieli, które powołuje dyrektor szkoły.

Dokumentacja zespołu nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły


Na podstawie:

 • §4 ust. 4 rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.; poz. 502).
Ważną częścią dokumentacji zespołu nauczycieli są informacje, które dotyczą spotkań zespołu w czasie jego pracy. Mogą być zapisywane w formie krótkiego protokołu lub notatki.

Propozycja wzoru planu pracy zespołu nauczycieli – pobierz tutaj .

Notatka taka może zawierać:

 • termin spotkania zespołu,
 • krótką informację dotyczącą zakresu omawianych spraw,
 • podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
Notatka ta może być częścią planu pracy zespołu w postaci numerowanych załączników do tego planu.

Przykłady zespołów powoływanych do realizacji zadań szkoły określonych w statucie

Na podstawie:

 • art. 98, art. 111 pkt 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • art. 22a i art.22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);
 • §4 ust. 1 rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.; poz. 502);
 • §20 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).
Szczególnym zespołem, który funkcjonuje w każdej szkole, jest zespół nauczycieli uczących uczniów w tym samym oddziale danej klasy. Jeśli nauczyciel otrzyma od dyrektora szkoły przydział czynności na dany rok szkolny, w którym wskazane są oddziały klas, w których nauczyciel ma realizować zajęcia edukacyjne, to ten nauczyciel należy do zespołu nauczycieli uczących uczniów w oddziale danej klasy. Wychowawca oddziału danej klasy może być przewodniczącym tego zespołu. Przewodniczącym takiego zespołu może być też inny nauczyciel wskazany przez zespół i powołany przez dyrektora szkoły. Pracę organizacyjną rady pedagogicznej można realizować w oparciu o te zespoły nauczycieli.

Zespół nauczycieli uczących uczniów w tym samym oddziale danej klasy może szukać odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jak indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznej ucznia?

 2. Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów?

 3. Jak realizować zadania zawarte w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły?

 4. Jak współpracować z rodzicami uczniów, rozpoznając środowisko rodzinne uczniów?
Dyrektor szkoły może powołać oddzielny zespół nauczycieli ds. współpracy z rodzicami uczniów ze zwróceniem uwagi na rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów, którego zadaniem będzie mocna współpraca z wychowawcami wszystkich oddziałów klas w tym zakresie. Zespoły takie mogą działać w czasie określonym lub nieokreślonym, czyli przez cały rok szkolny, w zależności od przydzielonego zakresu działań.

Innym szczególnym zespołem nauczycieli może być zespół nauczycieli danych, tych samych zajęć edukacyjnych. Praca tego zespołu będzie polegała na analizie, która pomoże nauczycielom dokonać wyboru celem przedstawienia dyrektorowi szkoły:

 • programu nauczania w celu dopuszczenia programu do użytku w szkole;
 • propozycji jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do zajęć edukacyjnych, które będą w zestawie podręczników ustalonych przez dyrektora szkoły, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
 • materiałów ćwiczeniowych, które dyrektor szkoły ustala jako obowiązujące w poszczególnych oddziałach danego poziomu klas, w danym roku szkolnym.
Taki zespół może działać w czasie określonym lub nieokreślonym, czyli przez cały rok szkolny, w zależności od przydzielonego zakresu działań.

Inne zespoły, które mogą być powoływane przez dyrektora szkoły, ważne w organizacji pracy szkoły:

1. Zespół nauczyciel ds. wsparcia w realizacji zadań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W pracach tego zespołu nauczyciele mogą pracować nad rozwiązaniami, które są związane z:

 • rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • określeniem mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawaniem przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
Zespół taki może działać w czasie nieokreślonym, czyli przez cały rok szkolny ze względu na wagę rozważanych spraw i liczbę uczniów, którzy są objęci wskazanymi problemami.

2. Zespół nauczycieli ds. prawno-statutowych

Zespół ten może być powoływany na czas wprowadzenia koniecznych zmian w statucie szkoły lub innych regulacji prawnych związanych z wewnętrznymi aktami prawnymi szkoły np. regulaminem rady pedagogicznej, dokumentacją konieczną w realizacji zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zespół taki może działać w czasie określonym.

3. Zespół nauczycieli ds. monitorowania bezpieczeństwa uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych

To zespół, którego zadaniem może być analiza:

 • działań nauczycieli związanych z realizacją zadań szkoły, które dotyczą bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposobów i form wykonywania tych zadań dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
 • poprawności prowadzenia koniecznej dokumentacji szkolnej w tym zakresie;
 • zgodności działań nauczycieli ze wskazaniami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
Zespół taki może działać w czasie nieokreślonym, czyli przez cały rok szkolny.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.