Zindywidualizowana ścieżka kształcenia w systemie Synergia

Z myślą o obowiązkach, jakie nakładają na szkoły przepisy prawa oświatowego oraz po licznych konsultacjach z naszymi użytkownikami, stworzyliśmy moduły Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK) oraz Nauczanie indywidualne (NI).

Nowe moduły w systemie Synergia

ZŚK i NI pozwolą sprawnie dokumentować prowadzenie zajęć indywidualnych  z uczniem uczęszczającym do szkoły oraz dzieckiem uczącym się poza jej murami, np. w domu lub ośrodku stałego pobytu.

To kolejne dzienniki, obok np. dziennika zajęć innych czy dziennika pedagoga, które zostały dodane jako moduły do systemu Synergia. Nauczyciele i dyrektorzy w jednej aplikacji, w jednym miejscu mogą prowadzić niezbędną dokumentację dotyczącą ucznia. Czasochłonne, ręczne wypisywanie papierowych dzienników nie jest już konieczne. Znika także dyskomfort spowodowany prowadzeniem dokumentacji w części elektronicznej, a w części papierowej. Moduły obsługują edukację wczesnoszkolną.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to moduł, w którym dokumentowane są zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przyznanej uczniowi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Moduł Nauczanie indywidualne służy do dokumentowania zajęć, które odbywają się poza szkołą, zwykle w miejscu zamieszkania ucznia.

a_ZSK_NI_LS_graf1.jpga_ZSK_NI_LS_graf2.jpg

Elastyczność i łatwy dostęp dla nauczyciela

Oba moduły umożliwiają prowadzenie elastycznego planu zajęć, który nie jest oparty o szkolny plan lekcji. W ZŚK nauczyciel może zdefiniować zajęcia dla ucznia prowadzone wspólnie z klasą oraz te organizowane dla niego indywidualnie lub w grupach. Zajęcia mogą być planowane w ramach określonych godzin lekcyjnych, ale również w dowolnym innym czasie (system zegarowy). Pozwala to połączyć dwa tryby pracy z uczniami. System zbiera wszystkie informacje, a nauczyciel ma bieżący dostęp do zestawień realizacji, ocen oraz frekwencji.

Zajęcia prowadzone w ramach ZŚK i NI widoczne są w planie lekcji w systemie Synergia, dzięki czemu wyszukanie określonych zajęć jest szybkie i proste. Nie trzeba odnajdywać właściwego dziennika – wystarczy wejść do planu lekcji i wybrać dane zajęcia. Również integracja z Interfejsem lekcyjnym nauczyciela skraca czas wypełniania dokumentacji.

Nowoczesny, przyjazny interfejs ułatwia szybkie poruszanie się po funkcjach modułu. Czytelne tabele i opisy funkcji pozwolą bez trudu odnaleźć się nowemu użytkownikowi w pracy z dziennikami.

Przejrzystość dla rodzica

Rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy też korzystających z nauczania indywidualnego widzą zajęcia prowadzone w ramach ZŚK i NI w planie lekcji w systemie Synergia. Mają również pogląd tematów lekcji, które były zrealizowane przez nauczyciela z uczniem. Pozwala im to być zawsze na bieżąco i mieć pełny wgląd w plan dnia ucznia oraz jego postępy w nauce.

Zestawienia i stały nadzór dla dyrektora

Dyrektor oraz administrator mają stały podgląd zestawień dla wszystkich nauczycieli – realizacji, ocen i frekwencji, które prowadzą w ramach ZŚK i NI. Monitorowanie zestawień ułatwia możliwość stosowania szczegółowych filtrów.

Zestawienia prowadzone obejmują zarówno zajęcia prowadzone w systemie lekcyjnym (45-minutowe) oraz zegarowym (np. realizacje 30-minutowe).

Rozpoczęcie pracy z modułami

Rozpoczynając pracę z modułami Zindywidualizowana ścieżka kształcenia oraz Nauczanie indywidualne, w pierwszej kolejności należy przydzielić uczniowi okres nauczania, następnie utworzyć plan lekcji. Uprawnienia do dodawania okresu nauczania posiadają: administrator, dyrektor, wychowawca klasy. Uprawnienia do planu lekcji posiadają natomiast: administrator, dyrektor i nauczyciel prowadzący.

W obu modułach po skonfigurowaniu okresu nauczania i planu lekcji można dodawać realizacje oraz odnotowywać frekwencję i oceny. Wszystkie widoki zostały szczegółowo opisane w poszczególnych artykułach Pomocy dostępnej po zalogowaniu do systemu Synergia, a w samych modułach wyświetlają się komunikaty, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. W Synergii (m.in. w widoku ocen i frekwencji obok nazwisk uczniów oraz w planie lekcji) używany jest skrót ZŚK oraz NI dla oznaczenia wpisów powiązanych z tym modułem.

Oba moduły będą stale rozwijane, a ich funkcjonalność dostosowywana do sugestii zgłaszanych przez użytkowników. Moduł Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia dostępny jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia, a Nauczanie indywidualne w wariancie Basis.

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi na terenie przedszkoli i placówek polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce. Ma to ułatwić wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym.

Rozporządzenie wyjaśnia, że zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest z myślą o uczniach, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie realizować wszystkich zajęć na terenie placówki, a więc wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) określa m.in. zasady indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zwanego dalej „indywidualnym nauczaniem”, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, zajęcia indywidualne prowadzone są nie w szkole, lecz w miejscu pobytu ucznia, ze wskazaniem na dom rodzinny, dom rodziny zastępczej, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Reklama_promocja_szkolen_TI_artykul.png

Zasady promocji - Synergia w Altum lub 10% rabatu

Wybierz szkolenia produktowe lub te z oferty Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus i zyskaj Synergię w wariancie Altum lub 10% rabatu na kolejne zamówienie.

Czas: promocja obejmuje szkolenia zakupione do 15.12.2020 r.
Wartość zakupu szkoleń: min. 2 500 zł brutto.
Zasady promocji:

  • Otrzymasz wariant Altum systemu do 30.04.2021 r., jeśli szkoła posiada licencję na wariant Basis lub Systemu LIBRUS Synergia, która obowiązuje co najmniej do końca trwania promocji, tj. 30.04.2021 r.
LUB

  • Otrzymasz 10% rabatu na dowolne nowe zamówienie złożone do 15.12.2020 r., jeśli szkoła korzysta z LIBRUS Synergia w wariancie Altum (promocja dot. zakupu nowego produktu, nie są w nią włączone opłaty serwerowe lub licencyjne rozwiązań, które już posiada szkoła).
Chcesz skorzystać? Masz dodatkowe pytania?
Zapraszamy do kontaktu!
Napisz: szkolenia@librus.pl
Zadzwoń: 32 350 85 85 wew. 4, a następnie 2
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.