Awans zawodowy nauczycieli – cz. 2

Jakie czynności mają obowiązek wykonać nauczyciele i dyrektorzy w drugim oraz ostatnim roku trwania przygotowania do zawodu nauczyciela? Jaki stosunek pracy nawiązuje się z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole? W jakich sytuacjach realizowane jest dodatkowe przygotowanie do zawodu?

Drugi rok trwania przygotowania do zawodu nauczyciela

Na podstawie:

 • art. 6a ust. 1da, art. 9a ust. 2, art. 9ca ust.1 -5 i ust. 8-9, art. 9fa ust. 1-5i ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 i 1730).
Od 1 września 2022 r., zgodnie z nowymi zasadami awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel może zdobyć stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole to nauczyciel początkujący – jest to nauczyciel, który nie posiada stopnia awansu zawodowego, zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
Nauczyciel początkujący z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lata i 9 miesięcy lub w krótszym wymiarze, w przypadkach wskazanych w ustawie.

W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela.
Przed dokonaniem wspomnianej oceny, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny. O pełnym wymiarze zajęć decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby nauczyciela w zakresie doskonalenia jego umiejętności praktycznych.

Omawiane zajęcia nauczyciel przeprowadza w obecności:

 1. dyrektora szkoły,
 2. mentora,
 3. doradcy metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole – osobę, która będzie brała udział w przeprowadzanych przez nauczyciela zajęciach wskazuje dyrektor szkoły.
Osoby biorące udział w przeprowadzaniu zajęć omawiają te zajęcia z nauczycielem po ich zakończeniu.
Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nie może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole do czasu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Po podjęciu zatrudnienia w innej szkole nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w pełnym wymiarze, czyli 3 lata i 9 miesięcy i do tego okresu nie wlicza się okresu dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela.

Nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole

Na podstawie:

 • art. 10 ust. 2, ust. 3a – 3c, art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 i 1730).
Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która:

 1. nie posiada stopnia awansu zawodowego
  oraz
 2. posiada wymagane kwalifikacje nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.
Stosunek pracy z nauczycielem, który jednocześnie:

 1. nie posiada stopnia awansu zawodowego,
 2. posiada wymagane kwalifikacje,
 3. posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole,
 4. posiada co najmniej dobrą ocenę pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu, jeżeli w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciel nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego.
Nauczyciel, który w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka może być zawarta więcej niż jeden raz.

Warunki te dotyczą także nauczyciela, który jednocześnie:

 1. nie posiada stopnia awansu zawodowego,
 2. posiada wymagane kwalifikacje,
 3. posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole. Nauczyciel ten nie spełnia wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy.

Ostatni rok trwania przygotowania do zawodu nauczyciela

Na podstawie:

 • art. 6a ust. 1da, art. 9fa ust. 5-11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 i 1730),
 • §3 ust. 2-7 rozp. MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914).
Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

W skład tej komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,
 2. ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej albo nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego, w tej samej lub innej szkole,
 3. doradca metodyczny albo nauczyciel-konsultant, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu albo prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudniony w tej samej lub innej szkole.
Na wniosek nauczyciela w pracach komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel związku zawodowego, którego nauczyciel wskazuje w tym wniosku.
Po omówieniu przeprowadzonych zajęć i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wydaje opinię. Opinia może być pozytywna lub negatywna i jest ustalana na podstawie liczby punktów przyznanych przez komisję.
Każdy z członków komisji ocenia przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia, przyznając punkty według skali od 0 do 10.
Na podstawie liczby punktów przyznanych przez członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Nauczyciel otrzymuje pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach, jeżeli średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 5.
Opinia jest sporządzana na piśmie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ustawie. Wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Jeśli nauczyciel otrzyma opinię negatywną, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w wymiarze 1 godziny w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy związane z działaniem komisji przedstawione w ustawie stosuje się kolejny raz.

Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię po omówieniu przeprowadzonych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela oraz:

 1. nie złożył wniosku o ponowne przeprowadzenie tych zajęć w wymiarze 1 godziny w obecności komisji
  lub
 2. po ponownym przeprowadzeniu zajęć w wymiarze 1 godziny w obecności komisji uzyskał ponownie negatywną opinię odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy.
Dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy odbywa również nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, po podjęciu zatrudnienia w innej szkole.

Dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy jest realizowane przez nauczyciela w następujących sytuacjach:

 1. nauczyciel uzyskał negatywną opinię po omówieniu przeprowadzonych zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela i nie złożył wniosku o ponowne przeprowadzenie tych zajęć w wymiarze 1 godziny w obecności komisji lub po ponownym przeprowadzeniu zajęć w wymiarze 1 godziny w obecności komisji, uzyskał ponownie negatywną opinię,
 2. nauczyciel uzyskał negatywną ocenę pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, po podjęciu zatrudnienia w innej szkole,
 3. nauczyciel nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Nauczyciel, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, przeprowadza zajęcia w wymiarze 1 godziny w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Przepisy związane z działaniem komisji przedstawione w ustawie stosuje się kolejny raz.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.