Awans zawodowy nauczycieli – cz. 3

Jakie są warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego? Jak długo trwa okres pracy w szkole, który jest warunkiem uzyskania takiego stopnia? Jaki jest zakres wymagań dla nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym? Jakie są załączniki do wniosku o podjęcie takiego postępowania?

Okres pracy w szkole konieczny do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie:

 • art. 9a ust. 1-2, art. 9ca ust. 6-9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 i 1730).
Od 1 września 2022 r., zgodnie z nowymi zasadami awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel może zdobyć stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.
Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole to nauczyciel początkujący – jest to nauczyciel, który nie posiada stopnia awansu zawodowego, zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel mianowany, który:

 1. posiada stopień naukowy

  lub

 2. przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Do wskazanych powyżej okresów przepracowanych przez nauczycieli w szkole, które trwają odpowiednio 5 lat i 9 miesięcy lub 4 lata i 9 miesięcy, wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
Do okresów tych nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

Warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie:

 • art. 9b ust. 1a, ust. 2a, ust. 4, art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, oraz 2022 r. poz. 939, 1116, 1700 i 1730),
 • §2 ust. 1 rozp. MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914).
Warunkami nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego są:

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. przepracowanie w szkole okresu 5 lat i 9 miesięcy lub dla wskazanych w ustawie nauczycieli 4 lat i 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,

 3. posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,

 4. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Warunku posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy przy nadaniu nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego nie stosuje się do nauczycieli wskazanych w ustawie.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ nadzoru pedagogicznego.
Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do organu nadzoru pedagogicznego.
Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po przepracowaniu w szkole co najmniej 9 miesięcy. W przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej przed kolejnym ubieganiem się o jej uzyskanie nauczyciel jest obowiązany do przepracowania w szkole co najmniej 2 lat i 9 miesięcy.

Do wskazanych powyżej okresów przepracowanych przez nauczycieli w szkole, które trwają odpowiednio co najmniej 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Do okresów tych nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

Zakres wymagań dla nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie:

 • §5 ust. 1 i §7 ust. 1 rozp. MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914).
Zakres wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmuje:

 1. doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

 2. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie:

  a) zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu

  lub

  b) zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli,

 3. umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,

 4. realizowanie co najmniej jednego z następujących zadań:

  a) wykonywanie zadań mentora, opiekuna praktyk pedagogicznych, społecznego kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, wolontariusza wykonującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, instruktora harcerstwa lub innych zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły lub wykonywanych na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  b) opracowanie i wdrożenie innowacji lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, w tym podejmowanie działań w ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego,

  c) opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub innej zwartej publikacji,

  d) prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

  e) przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel dołącza:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:

  a) informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie odpowiednio 5 lat i 9 miesięcy lub 4 lat i 9 miesięcy, a w przypadku braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej odpowiednio 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel pracował,

  b) w przypadku nauczyciela spełniającego warunek okresu pracy w szkole wynoszący 4 lata i 9 miesięcy – także informację o przyczynie skrócenia tego okresu pracy w szkole,

 3. kopię karty oceny pracy poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

 4. opis i analizę sposobu realizacji wymagań przedstawionych powyżej, wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem (dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4).
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.