Dzienniki zajęć dodatkowych w systemie Synergia

Dzienniki Zajęć Dodatkowych (DZD) to nowy moduł w systemie Synergia. Umożliwia dokumentowanie zajęć prowadzonych dla pojedynczego ucznia lub grup w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań.

a_wersja_rok_szkolny_2021_2022_graf.jpg

Dzienniki zajęć dodatkowych

We wrześniu br. zaktualizowaliśmy moduł Dzienniki zajęć dodatkowych. To kolejny element systemu Synergia, obok m.in. dziennika pedagoga czy Zintegrowanej ścieżki kształcenia, który pozwala dokumentować zajęcia z uczniem. Moduł umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć innych, takich jak kółka tematyczne czy szkolne zajęcia sportowe.

a_dzd_LS_graf_1.jpg

a_dzd_LS_graf_2.jpg

Udogodnienia dla prowadzącego zajęcia

Moduł zawiera gotowy słownik typów zajęć, który można dodatkowo uzupełniać wedle potrzeb. Raz wpisane zajęcia można w szybki i łatwy sposób odnaleźć na liście, nie poświęcając dodatkowego czasu na ich ręczne wpisywanie. Zapewnia to również spójność nazewnictwa.

Dla większej wygody w Dziennikach pojawiły się dodatkowe zakładki, np. Notatki, Indywidualny program terapii czy Kontakty z rodzicami. Wszystko w jednym miejscu, pod ręką, w czytelnym menu.

Monitorowanie pracy

Kontrola Dzienników zajęć dodatkowych pozwala prowadzącemu zajęcia mieć pewność, że wszystkie niezbędne dane zostały zawarte w prowadzonej dokumentacji. Dyrektor i administrator szkoły mają stały podgląd zestawień realizacji i frekwencji dla wszystkich nauczycieli.

Łatwa konfiguracja

W module można dodać nowy typ konta – Inny specjalista. Zostało ono przewidziane dla osób realizujących w szkole tylko zajęcia specjalistyczne (np. zajęcia logopedyczne), które są prowadzone w ramach zajęć dodatkowych. Ten typ konta ma ograniczony dostęp do danych zawartych w systemie (Interfejs lekcyjny, moduł DZD i Ogłoszenia). Dzienniki zajęć dodatkowych można udostępnić pedagogom szkolnym. 

Wygodny dostęp

Dzienniki zajęć dodatkowych zintegrowane są z planem lekcji w systemie Synergia. Rodzice i uczniowie widzą zajęcia dodatkowe w swoich planach i dzięki temu mają całościowy ogląd na harmonogram dnia ucznia – żadne zajęcia nie umkną ich uwadze. Nauczyciel nie musi szukać konkretnego dziennika. Wystarczy, że z widoku plan zajęć w module wybierze konkretne zajęcia i od razu może dodać do nich daną realizację.

Integracja z Interfejsem lekcyjnym to kolejne udogodnienie dla nauczyciela – z tego widoku również można dodać realizację do zajęć lub wyświetlić zajęcia z Dzienników zajęć dodatkowych.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

Rozpoczęcie pracy

Rozpoczynając pracę z modułem, należy dodać nowy dziennik. Może to zrobić administrator lub nauczyciel prowadzący, który posiada dodatkowe uprawnienia. Kolejnym krokiem jest konfiguracja nowego dziennika – jego nazwy, nauczycieli, uczniów i planu lekcji. Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć dodawanie realizacji i odnotowywanie frekwencji oraz ocen.

Wszystkie widoki zostały szczegółowo opisane w poszczególnych artykułach Pomocy, a w samym module DZD wyświetlają się komunikaty, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. W Synergii używany będzie skrót DZD dla oznaczenia wpisów powiązanych z tym modułem.

Dziennik Zajęć Dodatkowych będzie stale rozwijany i rozbudowywany o kolejne funkcje. W następnych aktualizacjach zostanie on zintegrowany z modułem Zastępstwa.

AKTUALIZACJA

W ramach aktualizacji systemu LIBRUS Synergia z dnia 28.08.2020r. Dziennik Zajęć Dodatkowych został zintegrowany z modułem Zastępstwa. Więcej informacji na temat przydzielania zastępstw w ramach Dziennika Zajęć Dodatkowych znaleźć można po zalogowaniu do systemu LIBRUS Synergia w zakładce Pomoc (Zastępstwa - Przydzielanie zastępstw - Zastępstwa NI/ZŚK/DZD).

Dziennik Zajęć Dodatkowych dostępny jest w wariantach Systema i Altum.

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. każde przedszkole, szkoła i placówka zobowiązane są do prowadzenia „dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy itd., jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej”. Odnosi się to „w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy”.

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii:

  • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły,
  • zastosowanie TIK w szkole,
  • najnowsze zmiany w prawie oświatowym,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna).

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: