Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na jaki okres dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli? Jakie działania podejmowane w szkole wyznaczają poprawność jego prowadzenia? Kiedy dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego o dofinansowanie w tym zakresie? Jak rada pedagogiczna szkoły może ustalić organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na rok szkolny 2022/2023?

Na podstawie:

 • art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
 • §3 ust. 1-2 i §4 rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów kształcenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653);
 • §22-§23 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1551 oraz z 2021 r. poz. 1618);
 • §24a rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2020 r. poz. 1280 i z 2022 r. poz. 1594).
Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:

 1. wyniki nadzoru pedagogicznego,

 2. wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego,

 3. zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

 4. wymagania wobec szkół i placówek,

 5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów lub opłat, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając także szkolenia branżowe. Są one ujęte są w harmonogramie i realizowane w trzyletnich cyklach z uwzględnieniem warunków wskazanych w rozporządzeniu.

Dyrektor szkoły do dnia 31 października 2022 r., składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym (czyli 2023 r.), uwzględniając potrzeby nauczycieli w tym zakresie.

Należy zapewnić zbieżność działań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, które planowane są w szkole, z poniższymi zapisami aktów prawnych:

 1. „do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły” – art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela

 2. „rada pedagogiczna opiniuje w szczególności projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową” – art. 70 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

 3. „dyrektor szkoły do dnia 31 października danego roku, składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli w tym zakresie” rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli…

 4. dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie dnia 15. września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły zawiera między innymi „zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

  • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad” – rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;

 5. „do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy między innymi przedstawienie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań wskazanych w rozporządzeniu” – rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej...
Propozycja uchwały rady pedagogicznej szkoły w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na rok szkolny 2022/2023 do pobrania TUTAJ.

Uwaga

 1. Ze względu na fakt, że w szkole w każdym roku szkolnym odbywa się realizacja budżetu w ramach dwóch kolejnych lat kalendarzowych, rada pedagogiczna szkoły może ustalić organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli z podziałem na I i II półrocze danego roku szkolnego.

 2. Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powinna poprzedzić diagnoza potrzeb szkoły i potrzeb nauczycieli w tym zakresie. Podejmowane w szkole działania rozwojowe (szkolenia i narady) powinny ponadto być zbieżne ze wskazaniami w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.