Rozpoczęcie roku – zadania dyrektora i rady pedagogicznej

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie wybranych zadań dyrektora szkoły i rady pedagogicznej związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22.

Czynności podejmowane przez dyrektora szkoły w celu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego

Na podstawie:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
 • ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 • rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.);
 • rozp. MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325);
 • rozp. MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);
 • rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniające z dnia 28 maja 2021 r. (poz. 983) i z dnia 20 lipca 2021 r. (poz. 1343);
 • rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502);
 • rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373);
 • rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.) – ostatnie zmieniające rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2019 r. (poz. 1780);
 • rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551);
 • rozp. MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 • rozp. MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego tryb postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625);
 • rozp. MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.);
 • wytyczne MEiN, MZ i GIS na rok szkolny 2021/22.
Dyrektor szkoły w związku z rozpoczęciem się roku szkolnego 2021/22 ma obowiązek podejmować działania, które pozwalają przygotować szkołę pod względem organizacyjnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 1. ustalenie zasad funkcjonujących w szkole w czasie trwania epidemii, w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS;
 2. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
 3. przygotowanie ewentualnego aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/22;
 4. ustalenie szkolnego zestawu podręczników i dopuszczenie programów nauczania, które stają się szkolnym zestawem programów nauczania;
 5. podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2021/22;
 6. przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22;
 7. przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, którzy będą zatrudnieni od 1 września 2021 r. w szkole, przygotowanie przeszeregowań płacowych;
 8. odroczenie realizacji obowiązku szkolnego (dotyczy szkoły podstawowej);
 9. przyjęcie do klasy I dziecka 6-letniego (dotyczy szkoły podstawowej);
 10. przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanej z dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 11. ustalenie form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
 12. wyrażenie zgody na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą;
 13. zwolnienie uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub z ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć informatyki;
 14. zebranie deklaracji/oświadczeń rodziców lub pełnoletnich uczniów, które dotyczą uczestnictwa w zajęciach religii/etyki, w zajęciach wspomagających po pandemii, egzaminach zewnętrznych;
 15. wydanie legitymacji szkolnych i kontrolę realizacji obowiązku szkolnego/nauki;
 16. diagnozowanie w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka jako podstawy do zbudowania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/22;
 17. określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
 18. opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
 19. nadzór pedagogiczny związany z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli;
 20. zatwierdzenie programu realizacji doradztwa zawodowego.

Powrót na górę

Uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną

Rada pedagogiczna ma obowiązek podjąć uchwały w sprawie:

 1. opinii przed ustaleniem przez dyrektora szkoły zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – na podstawie: art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);
 2. opinii przed dopuszczeniem do użytku w danej szkole programów nauczania przedstawionych przez nauczyciela lub zespół nauczycieli dyrektorowi szkoły – na podstawie: art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);
 3. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli – na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 4. zmian w statucie szkoły, jeśli są one wprowadzane w szkole – na podstawie: art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 5. ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły – na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 6. klasyfikacji i promocji uczniów po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych i egzaminach klasyfikacyjnych, jeśli dyrektor szkoły ustalił termin do ich przeprowadzenia w ostatnim tygodniu sierpnia – na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), art. 44m ust. 4-5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);
 7. promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej – na podstawie: art. 44m ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);
 8. opiniowania organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych – na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 9. wyrażenia opinii przed ustaleniem przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – na podstawie: rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.);
 10. wyrażenia opinii przed zatwierdzeniem przez dyrektora szkoły programu realizacji doradztwa zawodowego – na podstawie: §4 ust. 1 i ust. 4 rozp. MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325);
 11. wyrażenia opinii dotyczącej propozycji dyrektora szkoły sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego – na podstawie: §4 ust. 2 rozp. MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);
 12. wyrażenia opinii przed wydaniem przez dyrektora szkoły zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki - na podstawie: art. 115 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 13. ustalenia przez dyrektora szkoły przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. (dotyczy zajęć, które były zgłaszane do organu prowadzącego do dnia 25 czerwca 2021 r.) – na podstawie: rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – rozporządzenia zmieniające z dnia 28 maja 2021 r. (poz. 983) i z dnia 20 lipca 2021 r. (poz. 1343);
 14. zatwierdzania planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły jako planu pracy szkoły – na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 15. porozumienia z radą rodziców w sprawie uchwalenia programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Powrót na górę

Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego i przyjęcie dziecka 6-letniego do szkoły

Na podstawie:

 • art. 33 – art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

 • dziecko to korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej
 • lub dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która została złożona zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która została złożona zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych PPP.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy tylko roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną PPP lub niepubliczną PPP, która została złożona zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych PPP.

Propozycja decyzji dyrektora szkoły podstawowej – pobierz tutaj.Powrót na górę

Zgoda na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Na podstawie:

 • art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (mowa o rocznym przygotowaniu przedszkolnym), poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Zezwolenie dyrektora szkoły może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

 1. przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko – uwaga przepis uchylony z dniem 1 lipca 2021 r.;
 2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
  • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – uwaga przepis uchylony z dniem 1 lipca 2021 r.;
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
Propozycja decyzji dyrektora szkoły – pobierz tutaj.Powrót na górę
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.