Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela – cz. 2

Jak dzielą się szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela? Jaki jest poziom ich spełniania? Jakie mogą być czynności, które wykonuje nauczyciel w ramach poszczególnych kryteriów? Jakie przykładowe czynności może wykonywać nauczyciel w zakresie kryteriówm 2 - 5?

Podział szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz charakterystyka tej oceny zostały opisane w części 1  – patrz TUTAJ.

Propozycja czynności nauczyciela do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryteriów 2 – 5

Na podstawie:

 • §2 ust. 2 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).
Dyrektor szkoły w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela analizuje wykonywane przez nauczyciela obowiązki, które są wyznaczone przez obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy wskazane w ww. rozporządzeniu.

Ponieważ poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach, to liczba punktów, którą można uzyskać za dane kryterium, określa pojemność tych kryteriów. W celu czytelności liczby uzyskanych punktów przez nauczyciela, dyrektor szkoły powinien wskazać nauczycielom szczegółowe obowiązki do wykonania w ramach poszczególnych kryteriów. Obowiązki te powinny być na tyle szczegółowe, aby mogły wypełnić każde kryterium w maksymalnej liczbie uzyskanych punktów. Te szczegółowe obowiązki można nazwać czynnościami nauczyciela przy założeniu, że za realizację każdej czynności nauczyciel może uzyskać 0 pkt lub 1 pkt, z możliwością uzyskania również 0,5 pkt, jeśli dyrektor szkoły tak zdecyduje.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 2

2. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • w sposób aktywny pełni dyżury (zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów) zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez dyrektora szkoły (przed zajęciami, po zajęciach i w czasie przerw między zajęciami),
 • planuje wycieczki oraz wyjścia grupowe uczniów i prowadzi ich dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzi opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w szkole zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły,
 • realizuje wszystkie zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zawarte w statucie szkoły, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły – należy zwrócić uwagę na zadania nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli klas I-III oraz wszystkich nauczycieli względem uczniów nowoprzyjętych do szkoły (działania adaptacyjne),
 • w sposób ciągły opiekuje się uczniami w czasie zajęć – nie pozostawia uczniów w czasie zajęć bez nadzoru.
Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 3

3. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • kieruje się troską o respektowanie praw dziecka przez poszanowanie jego godności zgodnie z zasadą nietykalności,
 • uznaje prawo ucznia do wyrażania swej opinii ze zwróceniem uwagi na sposób jej wyrażania, który szanuje dobro i uczucia innych osób,
 • upowszechnia wiedzę o prawach dziecka na zajęciach edukacyjnych z uczniami, w tym na zajęciach z wychowawcą z wykorzystaniem zapisów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w statucie szkoły, w programie wychowawczo-profilaktycznym,
 • inicjuje i realizuje wiedzę o prawach dziecka w sposób przyjęty w szkole, np. w organizowanych konkursach, wystawach, projektach szkolnych i pozaszkolnych, debatach,
 • reaguje na sytuacje nieprzestrzegania praw dziecka w szkole ze wskazaniem działań, które mogą być podjęte przez ucznia lub jego rodziców zgodnie z „Trybem składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia” zawartym w statucie szkoły  (współpracuje w tym zakresie z zespołem nauczycieli uczących ucznia, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły, rodzicami ucznia, szkolnym rzecznikiem praw ucznia, jeśli został powołany w szkole).
Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 4

4. wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • rozpoznaje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziałach klas, w których prowadzi zajęcia,
 • indywidualizuje pracę z uczniami – dostosowuje wymagania edukacyjne do rozpoznanych potrzeb uczniów,
 • motywuje uczniów w procesie uczenia się za pomocą oceniania z przekazaniem uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • ma bardzo dobre rozpoznanie w potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym,
 • rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów, które kształtują ich aktywność i kreatywność, prowadzi zajęcia rozwijające te zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 5

5. kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • prezentuje wysoką kulturę osobistą (zachowanie, wypowiedzi, wygląd, zainteresowania, kształtowanie relacji interpersonalnych, komunikacja werbalna i pozawerbalna),
 • bierze udział w działaniach wolontariatu (szkolnych lub pozaszkolnych),
 • inicjuje i realizuje działania o tematyce obywatelskiej, patriotycznej, prospołecznej (konkursy, debaty, projekty, wystawy),
 • realizuje założenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego ze zwróceniem uwagi na tematy godzin z wychowawcą, które dotyczą istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska,
 • opracował scenariusz zajęć z wychowawcą dotyczący istotnych problemów społecznych i złożył go w bazie tematów godzin z wychowawcą w zasobach biblioteki multimedialnej do wykorzystania przez nauczycieli szkoły.Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: