Rozporządzenie w sprawie podręczników podpisane

Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wydawcy będą musieli dołączyć wydruk podręcznika wraz z jego cyfrowym odzwierciedleniem zamieszczonym na elektronicznym nośniku danych oraz oświadczenie o zgodności cyfrowego odzwierciedlenia z podręcznikiem papierowym.

Każdy podręcznik papierowy będzie miał swoje cyfrowe odzwierciedlenie. Dzięki temu uczniowie będą mogli skorzystać nie tylko z podręcznika tradycyjnego, ale również z jego cyfrowej wersji.

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika będzie zamieszczone na elektronicznym nośniku danych lub w Internecie. W tym drugim przypadku wydawca będzie zobowiązany wskazać źródło, z którego podręcznik taki można pobrać.

Nowe rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego wyłącznie podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach, uwzględniających dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, będą prowadzone do dnia 30 czerwca 2021 r., w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

W przypadku podręczników w postaci elektronicznej rozporządzenie wprowadza warunek opracowania ich zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, stanowiących załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które uwzględniają wersję WCAG 2.1 ogłoszoną w 2018 r.

W związku ze zmianą przepisu art. 22as ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rozszerzony został katalog oświadczeń składanych przez osobę zainteresowaną wpisaniem na listę rzeczoznawców o oświadczenia, że:
  1. nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Podstawowym warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika jest uwzględnienie celów i treści nauczania zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

Podpisane rozporządzenie dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do zmian regulacji dotyczących dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Źródła:
  • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: