Sprzęt komputerowy – warunki, obowiązki szkoły

Czy szkoły mają być wyposażone w sprzęt komputerowy? Jakie są minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego używanego przez uczniów i nauczycieli w szkole? Jaki sprzęt komputerowy jest zwolniony z minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu? Od kiedy szkoły są zobowiązane do stosowania minimalnych wymagań dla sprzętu komputerowego? Jaki jest zakres zbiorów biblioteki szkolnej?

Wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy

Na podstawie:

 • §2 rozp. MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2024 r. poz. 9).
Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy (w tym komputery stacjonarne, laptopy lub tablety), umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz spełniający minimalne wymagania określone w rozporządzeniu.

Minimalnych wymagań nie stosuje się do sprzętu komputerowego (w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów):

 1. przeznaczonego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 2. przekazanego nieodpłatnie szkole, w tym za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę.

Zakres zbiorów biblioteki szkolnej

Na podstawie:

 • §3-4 rozp. MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2024 r. poz. 9).
Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a w przedszkolu – przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.
Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:

 1. podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego,
 2. programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania,
 3. podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania,
 4. czasopisma metodyczne związane z uczonymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.

Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego używanego przez uczniów i nauczycieli w szkole

Na podstawie:

 • załącznik do rozp. MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2024 r. poz. 9),
 • §23 rozp. MEiN z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2022 r. poz. 2811) – zapisy treści zawarte w §23 tego rozporządzenia nie zostały objęte ww. tekstem jednolitym rozp. MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 9).
W załączniku do rozporządzenia zostały określone minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego dla ucznia i dla sprzętu komputerowego dla nauczyciela, które dotyczą:

 1. komputera stacjonarnego,
 2. laptopa,
 3. laptopa przeglądarkowego,
 4. tabletu.
Zakres minimalnych wymagań ww. sprzętu komputerowego obejmuje skład sprzętu, wymagania techniczne, wymagania dotyczące oprogramowania, rodzaje certyfikatów producentów sprzętu oraz rodzaje certyfikatów, które powinien posiadać sam sprzęt. Dla każdego rodzaju sprzętu wskazanego w rozporządzeniu zostały też określone: okres gwarancji producenta, warunki działania w obrębie serwisu gwarancyjnego, w tym czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki, czas trwania naprawy, koszty pokrywane przez gwaranta w ramach gwarancji, odstąpienie od wymogu gwarancji.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia, stosuje się do sprzętu komputerowego (w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów), w który szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej są wyposażane po dniu 31 sierpnia 2023 r.

Minimalnych wymagań dla sprzętu komputerowego, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia nie stosuje się do sprzętu komputerowego, na zakup którego jest udzielane wsparcie finansowe realizowane na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, ustanowionego uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmienioną uchwałą nr 109/2021 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: