Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela – cz. 3

Jak dzielą się szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela? Jaki jest poziom spełniania tych kryteriów? Jakie mogą być czynności, które wykonuje nauczyciel w ramach poszczególnych kryteriów? Jakie przykładowe czynności może wykonywać w zakresie kryterium 6 – 9?

Podział szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz charakterystyka tej oceny zostały opisane w części 1. – patrz TUTAJ.

Propozycje czynności nauczyciela do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryterium 2 – 5 zostały opisane w części 2. – patrz TUTAJ.

Propozycja czynności nauczyciela do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryterium 6 – 9

Na podstawie: §2 ust. 2 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).

Dyrektor szkoły w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela analizuje wykonywane przez nauczyciela obowiązki, które są wyznaczone przez obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy wskazane w ww. rozporządzeniu. Ponieważ poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach, to liczba punktów, którą można uzyskać za dane kryterium określa pojemność tych kryteriów. W celu czytelności liczba uzyskiwanych punktów przez nauczyciela, dyrektor szkoły powinien wskazać nauczycielom szczegółowe obowiązki do wykonania w ramach poszczególnych kryteriów. Obowiązki te powinny być na tyle szczegółowe, aby mogły wypełnić każde kryterium w maksymalnej liczbie uzyskanych punktów. Te szczegółowe obowiązki można nazwać czynnościami nauczyciela, przy założeniu, że za realizację każdej czynności nauczyciel może uzyskać 0 pkt lub 1 pkt, z możliwością uzyskania również 0,5 pkt, jeśli dyrektor szkoły tak zdecyduje.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 6

6) współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej szkoły,
 • współpracuje w ramach zintegrowanych działań z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami uczącymi uczniów w klasie oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • uczestniczy w pracach zespołów powoływanych przez dyrektora szkoły do realizacji zadań określonych w statucie szkoły,
 • obserwuje zajęcia prowadzone przez mentora lub innego nauczyciela, a jeśli nauczyciel jest mentorem, to:
  • obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela i omawia te zajęcia z nauczycielem,
  • umożliwia nauczycielowi, który odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawia z nauczycielem te zajęcia,
 • wykonuje zadania wskazane przez dyrektora szkoły z kalendarza imprez na dany rok szkolny (np. uroczystości szkolne, imprezy, projekty), które wynikają z zadań statutowych szkoły.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 7

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • zna statut szkoły i stosuje zapisy zawarte w statucie szkoły ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadania nauczyciela i wychowawcy klasy,
 • odwołuje się do zapisów zawartych w statucie szkoły wśród uczniów i ich rodziców (dotyczące np. wewnątrzszkolnego oceniania, praw i obowiązków ucznia, kar statutowych, trybów odwoławczych),
 • przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole i zarządzeń dyrektora szkoły dotyczących organizacji i porządku pracy,
 • systematycznie i zgodnie z obowiązującym prawem uzupełnia dokumentację szkolną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokumentację przebiegu nauczania,
 • przestrzega porządku i organizacji pracy.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 8

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • uczestniczy w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole (szkoleniowe zebrania rady pedagogicznej, zajęcia otwarte, sieci współpracy w zespołach powoływanych przez dyrektora szkoły) oraz w szkoleniach zewnętrznych zgodnie z potrzebami szkoły (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe, inne)
 • podejmuje działania, które doskonalą warsztat pracy z wykorzystaniem doświadczeń mentora lub innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami (jest mentorem, prowadzi zajęcia otwarte, opracowuje i upowszechnia w zasobach biblioteki szkolnej scenariusze zajęć),
 • określa swoje mocne i słabe strony oraz planuje i realizuje działania, które dotyczą wyjścia ze słabych stron w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących warsztatu pracy,
 • za pomocą samokształcenia podnosi kompetencje zawodowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 9

9) współpraca z rodzicami (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • prowadzi spotkania z rodzicami i pozyskuje oraz wykorzystuje opinie rodziców na temat wskazanych działań szkoły,
 • uczestniczy we wszystkich spotkaniach z rodzicami, które są organizowane przez szkołę, jest dyspozycyjny w tym czasie dla rodziców zgodnie z harmonogramem wskazanym przez dyrektora szkoły,
 • ma stały kontakt z rodzicami zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły, które dotyczą warunków i sposobu przekazywania informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • pozyskuje rodziców do współpracy na terenie szkoły i w działaniach pozaszkolnych (konkursy, wystawy, festyny, pikniki, zawody, olimpiady, działania wolontariatu, projekty, wycieczki, wieczorki, inne),
 • rozpoznaje środowisko rodzinne swoich uczniów, sytuację społeczną każdego ucznia w klasie i pozyskuje rodziców do przezwyciężania trudności, które wynikają z sytuacji społecznej.
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: