Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela – cz. 4

Jak dzielą się szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela? Jaki jest poziom ich spełniania? Jakie mogą być czynności, które wykonuje nauczyciel w ramach poszczególnych kryteriów? Jakie przykładowe czynności może wykonywać nauczyciel w zakresie kryteriów dodatkowych od 1 do 4 ?

Podział szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz charakterystyka tej oceny zostały opisane w części 1 – patrz TUTAJ.

Propozycje czynności nauczyciela do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryterium 2 – 5 zostały opisane w części 2 – patrz TUTAJ.

Propozycje czynności nauczyciela do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryterium 6 – 9 zostały opisane w części 3 – patrz TUTAJ.

Propozycja czynności nauczyciela do wybranych dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – kryterium 1-4

Na podstawie: §2 ust. 4 rozp. MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).

Dyrektor szkoły w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela analizuje wykonywane przez nauczyciela obowiązki, które są wyznaczone przez obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy wskazane w ww. rozporządzeniu. Ponieważ poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach, to liczba punktów, którą można uzyskać za dane kryterium określa pojemność tych kryteriów.

W celu czytelności liczby uzyskanych punktów przez nauczyciela, dyrektor szkoły powinien wskazać nauczycielom szczegółowe obowiązki do wykonania w ramach poszczególnych kryteriów. Obowiązki te powinny być na tyle szczegółowe, aby mogły wypełnić każde kryterium w maksymalnej liczbie punktów. Te szczegółowe obowiązki można nazwać czynnościami nauczyciela przy założeniu, że za realizację każdej czynności nauczyciel może uzyskać 0 pkt lub 1 pkt, z możliwością uzyskania również 0,5 pkt, jeśli dyrektor szkoły tak zdecyduje.

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 1

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • zaprasza dyrektora szkoły na zorganizowane przez siebie zajęcia, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i prowadzi te zajęcia zgodnie z przyjętym planem (scenariusz, konspekt),
 • w czasie zajęć pracuje z uczniami metodami aktywizującymi,
 • dostosowuje metody aktywizujące do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • wskazuje zbieżność dobranych metod aktywizujących uczniów ze wskazaniami zawartymi w „Warunkach i sposobie realizacji” podstawy programowej kształcenia ogólnego tych zajęć, które prowadzi; potrafi je wskazać w czasie omawiania zajęć,
 • systematycznie wykorzystuje w czasie zajęć, zgodnie z ich specyfiką, narzędzia multimedialne i informatyczne.

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 2

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • wykorzystuje dostępne w szkole źródła informacji przy rozpoznawaniu potrzeb uczniów (informacje zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczeniach lekarskich, analizach prac uczniów, analizach osiągnięć uczniów, dane z obserwacji prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole, inne),
 • współpracuje z wychowawcą oddziału klasy, innymi nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole w zakresie jednolitego sposobu wypełniania dokumentacji przyjętej w szkole (np. arkusze prowadzone przez wychowawcę klasy), która dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • planuje pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowuje odpowiednie zestawy dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • indywidualizuje pracę z uczniami – dostosowuje wymagania edukacyjne do rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych w oparciu o IPET,
 • indywidualizuje proces edukacyjny (jasno wskazuje cele edukacyjne zajęć, dobiera metody pracy odpowiednie do potrzeb uczniów, stosuje modalność przekazu, ocenia uczniów z informacją zwrotną, różnicuje trudność zadań, stosuje utrwalanie materiału, różnicuje czas pracy uczniów, sprawdza osiągnięte efekty zajęć).

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 3

3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • dokonuje samooceny pracy w oparciu o obowiązujące kryteria oceny pracy nauczyciela,
 • wskazuje mocne i słabe strony swojej pracy,
 • wykorzystuje opinie uczniów, ich rodziców i innych nauczycieli do analizy swojej pracy,
 • analizuje wyniki oceniania bieżącego uczniów, klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej zajęć edukacyjnych, które prowadzi oraz egzaminów zewnętrznych, a także działania wynikające z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • na bazie analiz wskazanych w ww. punktach formułuje wnioski do dalszych działań w swej pracy i wskazuje pozytywne efekty tego działania.

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela – kryterium 4

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego (zakres punktów do uzyskania przez nauczyciela za to kryterium wynosi od 0 do 5 pkt, a to wskazuje poniższy, przykładowy zakres czynności nauczyciela w zakresie realizacji tego kryterium)

Przykładowe czynności do wykonania przez nauczyciela w obrębie tego kryterium

Nauczyciel:

 • stosuje w praktyce, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, rozwiązania, które nabył w wyniku doskonalenia zawodowego (np. po szkoleniu z metod aktywizujących stosuje wybrane metody pracy z uczniami),
 • stosuje w praktyce szkolnej działania wypracowane w ramach WDN i podjęte przez szkołę (np. stosowanie wypracowanej procedury i narzędzi dotyczących obowiązku szkolnego),
 • jest inicjatorem działań w szkole, we współpracy z dyrektorem szkoły, które wynikają ze zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach WDN (np. kreuje czynności w zespole nauczycieli, którego zadaniem jest wypracowanie systemowych działań w szkole, dotyczących rozpoznawania możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej uczniów w oddziale każdej klasy),
 • upowszechnia efekty pracy uzyskane w wyniku doskonalenia zawodowego w pracy szkoły, dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz wypracowanymi narzędziami (w radzie pedagogicznej szkoły, w zespołach nauczycieli do realizacji zadań określonych w statucie szkoły, w zasobach biblioteki szkolnej),
 • upowszechnia efekty pracy uzyskane w wyniku doskonalenia zawodowego do pracy innych szkół, dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz wypracowanymi narzędziami (np. w międzyszkolnych sieciach współpracy, w publikacjach internetowych za pomocą dokumentów elektronicznych).

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: