Wypełnij świadectwa i arkusze za jednym razem [PORADNIK 2]

Jak często robisz kilka rzeczy na raz? Szczególnie w tak pracowitym okresie, jakim jest koniec roku szkolnego? Ogromna liczba zadań, presja upływającego czasu, a do tego jeszcze nietypowa forma pracy – głównie zdalna... Z pomocą przychodzi aplikacja e-Świadectwa, która zdecydowanie zmniejsza liczbę zadań do wykonania, automatyzuje część procesów, “pilnuje” spójności danych i pozwala zdalnie śledzić przebieg wypełniania świadectw.

a_wersja_rok_szkolny_2021_2022_graf.jpg

W drugiej części poradnika dotyczącego aplikacji e-Świadectwa przedstawimy sposób działania najważniejszych opcji dotyczących konfiguracji oddziału oraz wypełniania świadectw i arkuszy ocen. Poruszymy również kwestie wypełniania klasyfikacji końcowej oraz uzupełniania oceny opisowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią poradnika, w której opisane zostało tworzenie oddziału oraz integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Artykuł dostępny jest tutaj.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

Konfiguracja oddziału

Widok konfiguracji dotyczy tylko wybranego oddziału. Każdy wychowawca może więc samodzielnie dostosować go do swoich potrzeb. Na poniższym zrzucie ekranu widoczna jest pełna lista dostępnych opcji. Ze względu na ich liczbę w artykule omówimy tylko wybrane z nich.

a_eswiadectwa2_2805_LS_graf_1.jpg

Wykreskowane puste pola – ta opcja umożliwia automatyczne wstawienie „kresek” w pola, które nie zostały uzupełnione. Na przykład jeśli uczeń uczęszczał na dwa przedmioty dodatkowe, a na wzorze świadectwa dostępne są trzy pola na takie przedmioty – pozostały wolny wiersz zostanie wypełniony kreskami.

Opcja Najpierw uczniowie z wyróżnieniem odnosi się głównie do wydruku świadectw. Dla uczniów z wyróżnieniem przeznaczony jest specjalny gilosz z biało-czerwonym paskiem. Można więc seryjnie wydrukować wszystkie świadectwa z oddziału przez umieszczenie stosownej liczby giloszy z wyróżnieniem na górze podajnika papieru drukarki.

Specjalnie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej stworzona została opcja Wstaw imię ucznia w treść wyrażeń oceny opisowej. W połączeniu z dostępnymi w aplikacji wyrażeniami oceniającymi umożliwia personalizację oceny opisowej dla każdego ucznia. Imię dziecka zostanie automatycznie odmienione przez przypadki, jeśli zostały uzupełnione w edycji danych dziecka.

Nauczyciele tworzący ocenę opisową na pewno docenią również wbudowaną listę wyrazów, które nie powinny występować na końcu linijki. Znajdują się one w zakładce Wyrazy. Jeżeli zgodnie z wybraną czcionką wyraz znajdujący się na liście byłby ostatni w danej linijce, zostanie on automatycznie przeniesiony do kolejnego wiersza. Każdy nauczyciel może do listy dopisać dodatkowe słowa, którymi nie powinien kończyć się wiersz.

Dzięki włączeniu opcji Dodaj na arkuszu adnotacje przedmiotów rozszerzonych aplikacja automatycznie uzupełni stosowną adnotację na arkuszu ocen na podstawie nazwy przedmiotu wprowadzonej na pierwszej stronie świadectwa.

Automatyczne zawijanie długich nazw przedmiotów do kolejnego wiersza na arkuszu ocen umożliwi automatycznie przeniesienie części nazwy przedmiotu, która nie mieści się w jednym wierszu, do kolejnego wiersza arkusza ocen bez konieczności zmniejszania czcionki.

Wypełnianie świadectw (i arkuszy ocen)

Arkusze ocen wypełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych na świadectwie. Modyfikacja danych dotyczących m.in. przedmiotów i ocen jest można tylko w widoku świadectwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy wykonywać dwukrotnie tej samej pracy i mamy pewność, że dane w obu dokumentach są takie same.

Jeżeli szkoła korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia, to po wystawieniu ocen końcowych dla uczniów wystarczy skorzystać z opcji Oddział Import ocen z LIBRUS Synergia. System automatycznie utworzy powiązanie pomiędzy przedmiotami, których nazwy są identyczne w obu systemach. Dla pozostałych przedmiotów wystarczy wpisać nazwę, która powinna być widoczna na świadectwie oraz wybrać przedmiot w LIBRUS Synergia, z którego ocena ma zostać zaimportowana. Nawet jeśli w ramach jednej klasy realizowane są dwie lub więcej specjalności, można dokonać importu, korzystając z opcji Powiąż indywidualnie oraz skorzystać z opcji Podpowiedź, pozwalając aplikacji samodzielnie utworzyć powiązanie z odpowiednim przedmiotem.

Dla wszystkich uczniów zostaną automatycznie zaimportowane nie tylko oceny, ale także liczba opuszczonych godzin, w tym godziny usprawiedliwione, i szczególne osiągnięcia.

Jeśli szkoła obecnie nie korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia, ma możliwość szybkiego uzupełnienia świadectw dzięki funkcji Kopiuj nazwy (dane zostaną przeniesione automatycznie na arkusz ocen). Po uzupełnieniu nazw przedmiotów na świadectwie jednego ucznia i skorzystaniu ze wspomnianej opcji wystarczy wybrać uczniów, którzy mają na świadectwie realizować te same przedmioty. Wprowadzone nazwy zostaną automatycznie skopiowane na świadectwa pozostałych uczniów.

a_eswiadectwa2_2805_LS_graf_2.jpg

Oceny dla ucznia można wypełnić, korzystając z klawiatury numerycznej (aplikacja automatycznie wpisze słownie nazwę wybranej na klawiaturze oceny) oraz przycisku Tab (aby przejść do kolejnego przedmiotu).

Świadectwa z wyróżnieniem należy zaznaczyć przy pomocy odpowiedniej opcji znajdującej się nad podglądem świadectwa. Wzór świadectwa dla takiego ucznia zostanie dostosowany do rozporządzenia (aktualizacja m.in. sygnatury świadectwa).

a_eswiadectwa2_2805_LS_graf_3.jpg

Funkcjonalność aplikacji e-Świadectwa uwzględnia również sytuację, gdy zachodzi konieczność poprawy ocen końcowych uczniów. Na arkuszu ocen powinna pozostać pierwotnie otrzymana przez ucznia ocena. Dlatego funkcja Poprawa ocen końcowych zmieni ocenę jedynie na świadectwie, pozostawiając odpowiednią ocenę na arkuszu ocen. Stosowną informację o zaliczonym egzaminie poprawkowym należy samodzielnie uzupełnić w odpowiednim polu arkusza ocen. W przypadku klas kończących szkołę wspomniana funkcja poprawy ocen znajduje się w zakładce Klasyfikacja roczna.

a_eswiadectwa2_2805_LS_graf_4.jpg

Klasyfikacja końcowa

Dla klas kończących szkołę świadectwo odpowiada Klasyfikacji końcowej, zawierającej oceny z wszystkich klas danego etapu edukacyjnego. Na arkuszu ocen znajdują się oddzielne kolumny dla klasyfikacji rocznej i końcowej.

W celu uzupełnienia klasyfikacji rocznej należy najpierw skorzystać z opcji Oddział Import ocen z LIBRUS Synergia. Domyślnie importowane dane są automatycznie kopiowane na świadectwo ukończenia, dzięki czemu nawet jeżeli szkoła nie korzystała w poprzednich latach szkolnych z e-Świadectw lub rozwiązania LIBRUS Synergia, wystarczy uzupełnić oceny na świadectwie ukończenia jedynie z tych przedmiotów, które skończyły się w poprzednich latach szkolnych.

W celu automatycznego uzupełnienia klasyfikacji końcowej o przedmioty i oceny kończące się w poprzednich latach szkolnych, dla wzorów świadectw dla dzieci i młodzieży, należy skorzystać z funkcji Wypełnij klasyfikację końcową. Przy jej pomocy możliwe jest automatyczne wypełnienie świadectwa ostatniej klasy na podstawie danych z wszystkich klas w danym etapie edukacyjnym zawartych w e-Świadectwach lub LIBRUS Synergia.

Jeśli w aplikacji nie znajdują się oceny z przedmiotów, których nauka zakończyła się w poprzednich latach szkolnych:

  • można uzupełnić je na świadectwach z poprzednich lat szkolnych (przechodząc do widoku odpowiedniego świadectwa), a następnie skorzystać z opcji Wypełnij klasyfikację końcową
  • lub po skorzystaniu z opcji wypełniania klasyfikacji końcowej uzupełnić brakujące oceny bezpośrednio na świadectwie. 

Ocena opisowa

Ocenę opisową można uzupełnić na trzy sposoby.

  1. Jeżeli szkoła korzysta z rozwiązania LIBRUS Synergia wystarczy skorzystać z importu stworzonej w Synergii oceny opisowej, wybierając Oddział Import oceny opisowej z LIBRUS Synergia. Przy tej okazji zostaną zaimportowane również oceny roczne z religii i etyki, a także liczba opuszczonych godzin, w tym godzin usprawiedliwionych, oraz szczególne osiągnięcia.

  2. Jeżeli nauczyciel uzupełniał wyrażenia oceniające dla bieżących ocen opisowych w LIBRUS Synergia, możliwe jest automatyczne utworzenie końcowej oceny opisowej na podstawie wybranych wyrażeń oceniających. W tym celu należy skorzystać z opcji Tworzenie oceny na podstawie ocen bieżących wystawionych w LIBRUS Synergia

  3. W aplikacji e-Świadectwa dostępny jest schemat oceniania opisowego z bazą ponad 1000 wyrażeń oceniających, które można wykorzystać do stworzenia klasyfikacyjnej oceny opisowej ucznia. Wystarczy przejść do widoku Wyboru wyrażeń oceny opisowej, wybrać umiejętności z poszczególnych obszarów oceniania oraz wskazać konkretne wyrażenia oceniające. W górnej części wyświetlany będzie podgląd stworzonej oceny wraz z informacją o ilości dostępnego miejsca na świadectwie (w zależności od wybranej czcionki). Po wybraniu wyrażeń i zamknięciu okienka należy skorzystać z opcji Wypełnienie treści na podstawie zaznaczonych wyrażeń – świadectwo zostanie uzupełnione. 

a_eswiadectwa2_2805_LS_graf_5.jpg


a_eswiadectwa2_2805_LS_graf_6.jpg

Stworzoną ocenę opisową w e-Świadectwach można następnie wyeksportować do rozwiązania LIBRUS Synergia. Jeżeli więc wyrażenia oceniające dla poszczególnych ocen bieżących nie były uzupełniane, nauczyciel uczący w klasach 1-3 szkoły podstawowej może skorzystać z trzeciego sposobu – wyboru wyrażeń oceny opisowej bezpośrednio w e-Świadectwach, a następnie wyeksportować stworzoną ocenę przy pomocy opcji Eksport oceny rocznej do LIBRUS Synergia. Wcześniej należy oznaczyć świadectwo jako Gotowe do wydruku w widoku Opcje wydrukówEdytuj status świadectwa.

Tym sposobem mamy uzupełnione oceny na świadectwie oraz arkuszu ocen.

W kolejnej części przedstawimy m.in. sposób wydruku powyższych dokumentów.

Dostęp do podstawowej wersji aplikacji e-Świadectwa posiadają wszystkie placówki z licencją na rozwiązanie LIBRUS Synergia – po zalogowaniu wystarczy wybrać z górnego menu Moduły e-Świadectwa. Aplikacja ta zawiera pełną funkcjonalność opisaną w niniejszym poradniku za wyjątkiem wydruku, który wymaga licencji profesjonalnej.

Jesteś zainteresowany zakupem aplikacji e-Świadectwa?
Więcej o aplikacji – tutaj.
Kontakt: sprzedaz@librus.pl, tel. 32 350 85 85 wew. *47


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: